Le hoja bahlekefetsi ba Tankiso ba ile ba tebelwa sekolong, o ne a se a sa ikutlwe a phutholohile sekolong, empa o ne a kgannwa ke boikemisetso ba ho ikahela bokamoso bo botle. Ka hona ho ne ho se na hore a ka ipata kapa ho kgutlela hae. O ne a se a sa dule le barwetsana kapa mang le mang, a ikela diphaposing tsa borutelo mme ha a tswa moo a ya laeboraring. Ha a etsa Kereiti ya 11, o ile a kopa ho ba karolo ya sehlopha sa sekolo sa dingangisano, mme ke hona moo a ileng a sibolla thahasello ya ho ba leqhwetha.

Ka hona, eitse ha a qeta Kereiti ya 12, yaba o   ingodisa yunivesithing ho ithutela tsa Molao. Batswadi ba hae ba ne ba eso ka ba tseba ka taba ela ya ho hlaselwa ke sehlopha sa basketebolo. Ka lebaka leo, ba ile ba hlahisa hore le ha a le  yunivesithing a dule khemphaseng empa Tankiso o ile a hana, a kopa hore a mpe a dule lapeng a tsamaye ka tekesi ho ya yunivesithing. Batswadi ba ile ba utlwisisa empa ba mo rekela koloi hore a se tsamaye ka tekesi.

 

Yunivesithing le teng o ile a tswela pele ho ba karolo ya sehlopha sa dingangisano. Sehlopheng seo, ho ne ho le teng morwetsana ya neng a kgahlilwe haholo ke Tankiso. Tankiso le yena o ne a thabela morwetsana eo hoba a ne a kgona ho qoqa le yena ka ditaba tse bohlokwa tse amang setjhaba, haholoholo ntlheng ya ditokelo tsa botho. Morwetsana eo, Tebello, o ne a atisa ho memela Tankiso phaposing ya hae, e neng e le khemphaseng. Phaposing ya Tebello bobedi ba bona ba ne ba kgona ho dula ho fihlella mesong ba ntse ba qoqa, ba shebelletse mananeo a ditaba le difilimi lepthopong, ba eja ebile ho na le matsatsi ao ka ona Tankiso a neng a robala phaposing ya Tebello.

Ka letsatsi le leng, ba sa dutse phaposing ya Tebello, Tebello o ile a emisa filimi eo ba neng ba e shebelletse a sheba Tankiso ka mahlong a re, “O nahana eng ka nna?”

Tankiso o ile a fetoha a mo sheba ka mahlong, “Ke nahana hore o bohlale ebile o motle ka ntle le ka hare.”

Tebello o ile a bonya. “Jwale o tlo etsa jwang?” o rialo a atametsa sefahleho sa hae ho sa Tankiso.

“He monna butle!” ho tjho Tankiso a bile a phakisa a ema, a phutha dibuka le mokotla wa hae.

“Tebello… Nna… Eish!” Tankiso a tswela pele, a kga moya, a dula fatshe hape.

“Tebello, ha ke batle ho senya nako ka dikamano tsa lerato. Ke batla ho fihlella ditoro tsa ka pele nka kena  nthong tsena tsa marato. Ke batla hore mosadi wa pele eo ke tla mo rata e be wa ho ya ho ile. Jwalo ka ha ho etsahetse pakeng tsa batswadi ba ka.” O ne a tjho jwalo a fupere letsoho la Tebello.

“Ke a utlwa motho wa Modimo. Ho lokile ha o sa nthate!” ho rialo Tebello a bile a thesela Tankiso, a ema a bula lemati. “Ntswele ka ntlo.” Tankiso o ile a nka merwalo ya hae, a tsamaya. Ho tloha mohlang oo, yaba yena le Tebello ha ba sa buisana. Tankiso o ne a sa utlwisise hobane o ne a nka hore o itlhalositse hantle. Bophelo bo ile ba tswela pele, a nna a ba le seabo sehlopheng sa dingangisano mme a kena le mekgatlong e meng hoo a ileng a ba a etswa presidente ya Khansele ya Kemedi ya Baithuti ya yunivesithi.

Boetapele ba hae, bohlale, tjhebelopele, lerato la batho le ho kgathalla ditokelo tsa botho e ne e le makgabane ao mang kapa mang a neng a a bona ho Tankiso. Yunivesithi e ile ya ba ya mo thonya hore a fuwe monyetla wa ho ya ithuta mosebetsi Ethiopia ka tlasa mokgatlo wa Yuniyone ya Afrika. Katleho ena e ile ya etsa hore boausinyana jwale ba hlanye la ho qetela, empa ho tjhang ho ne ho se na kgahleho hohang.

O tseba ho le hokae ka batho ba LGBTQIA+?