Bjale, lehono o akantše go ba le rena.”

Go kaone ka gore bjale Khethi o a mpolediša, efela ga se seo o ka se bitšago gore ke segwera. O kgoromeletša dintšhi tša gagwe tše bjalo ka siliki godimo ka maatla, gomme di dira methaladi ya go segiša ye mennyane mo phatleng ya gagwe. Ke be nka di rata ka pelo ka moka ge nka be ke se motho yo a dirago metlae ka yena.

“Ke paletšwe ke go go hlokomologa,” ke leka go kwagala o kare dilo di lokile mola go se se se botse seo se lokilego ka nna, ka monagong dikgopolo di hlakahlakane le dilo tšeo ke swanetšego go di bolela, maikutlo a ka le ona a hlakahlakane, lethabo le manyami di tswakagane ka moka.

“Go be go bonala go se bjalo ka Labohlano,” a realo.

“O be o ntlhologetše?”

Lešilo, ke nagana bjalo. Ke itira o kare ke polayara. Ke išitše maswafo a gagwe fase. Ke swanetše go iketla.

“Ka hlologela wena?” O itira o kare o a nagana. “Aowa, nka se bolele bjalo. Go lemoga go se be gona ga gago ke seo ke se dirilego.”

Lemogile. Go lemoga ke selo se sengwe. Ka bona o kare o thoma go myemyela.

“Lefelo la go hloka selo?” Ka realo.

“Emiša seo. Emiša go bolela bjalo ka lešilo.”

“Ke fela pankeng, e sego bophelong bja ka.” O bolela seo gabotse, a mpea maemong a ka, efela ke bona molomo wa gagwe o emaema gannyane, o kare o nyaka go myemyela efela a sa dumelele seo.

Bjale mmontšhe myemyelo ya gago go mo hlohleletša, efela ke ge Mtšana Vilane a goroga gomme a ntebelela ka morago ga digalase tša foreimi ye ntsho tšeo di dirago gore mahlo a gagwe a be a magolo kudu.

“Wena.” A ntebelela lebakanyana. “Ga ke gopole ke go bona ka Labohlano. Leina la gago ke– Xola, o nagana gore o dira eng?”

Ka mahlatse, a gakantšhwa ke mošemane yo a šetšego a le ka laporatoring gomme a le kgauswi le go kuka setšhelo se segolo seo se swailwego ‘Kotsi’ ka dipolelo tše tharo.

Ga se mahlatse kudu, ka ge Khethi a šetše a sepetše gomme a tsena ka laporatoring le bagwera ba gagwe.

Ge re le ka gare re le ditulong tša rena, ra fiwa thuto ka polokego ka laporatoring pele Mtšana Vilane a aba didirišwa tša rena gomme a re dumelela go thoma ka mošomo.

Ka morago ga thutwana ke be ke ikemišeditše go bolela le Khethi gape, le ge re be re swanetše go phakišetša morago sekolong sa rena.

“Khethi!” Ka mmitša, ke mmona a šetše a le lebating la laporatori ge ke kgoromeletša setulo sa ka morago boemong bja sona.

A retologa a ntebelela, ka dintšhi tša gagwe di dira sela gape.

“O gopola leina la ka,” a nkgegea.

“La ka ke Cebo ge e kaba o lebetše.”

“Ao, bjale ke a gopola.” Bjale o a sega, ka sefahlego sa gagwe se bulegile ka botlalo, gomme a boela morago go nna. “Bjale go tla bjang gore o dire tša mahlale?”

Ga ke kgolwe seo. Mtšana Vilane o ka phapošing ya polokelo gomme baithuti ba mmalwa ba mafelelo ba tlogile, bjale ke nna le yena fela, Khethi le nna, re nnoši ka laporatoring.

“Ke e nyakela seo ke nyakago go ithutela sona ge ke fetša sekolo,” ka mmotša.

“Ke eng seo?” Sefahlego se bontšha bophelo, a mpotšha gore o tloga a na le kgahlego, ga a itiriše.

“Ke nyaka go ba mointšineere wa tša difofane.” Ka sega. “O se tshwenyege ga se nke ke namela sefofane.’

“Ao, seo se a makatša! Akanya gore ke nyaka go ba eng?” Efela ga se a nkemele gore ke akanye gomme a tšwela pele, “Mofofiši wa sefofane! Gomme mafelo a go ikatišetša bofofiši bja difofane ke a lebeletše go Google gomme e re mahlale a fisiki a nyakega. Ga se nke ke fofe le nna.”

“Mogongwe ka letšatši le lengwe o tla be o fofiša sefofane seo ke go thušitšego go se akanyetša le go se aga,” ka realo, gomme ke nagana gore go swanetše go ba ka mo go swanetšego go ba ka gona, yena le nna.

Bjale re no ema mo, re myemyela bjalo ka ge re dirile ge re be re botšana maina a rena beke ya go feta.

“Efela sa mathomo, bobedi bja lena le ka fofela ka ntle ga mo gomme la ntumelela gore ke ye phapošing ya barutiši go sa na le nakonyana yeo e šetšego ya go ikhutša.” Ke Mtšana Vilane, a etšwa ka phapošing ya polokelo. “Ke swanetše gore ke hlokomele kudu go notlela laporatori, ka bašemane ba go swana le Xola mo, bjale etšwang.”

Ke swabile, efela Khethi o no re, “Ee, Mohumagatšana.”

“O re kwele,” ka realo ge re tšwele ka laporatoring.

“Ga go na taba. O a kgahliša,” Khethi a realo.

Ke bona Fundi le mphato ka moka wa tša mahlale kua pele, ba phakišetša go boela morago sekolong. Bjale ba timelela mafelelong a poloko ya diphapoši tša mphato. Ke swanetše go ba hwetša, efela ke šitwa go se ikadime metsotsonyana le Khethi. O botse gakaakang, ebile ka tsela ye nngwe ke boipshino gape.

“O na le mahlatse a go ba sekolong sa go swana le se,” ka realo. “Go ba le laporatori le tše ka moka.”

“Ee, ke a tseba,” a realo.

“Bokgobapuku gape, ke kwele?”

“Ee.”

“Re na le phapoši feela, le dipuku tše mmalwa tšeo motho yo mongwe a neelanego ka tšona.”

“O nyaka go bona bokgobapuku?”

“Ke a duma. Efela ke swanetše go boela sekolong. Ga re a swanela go dira seo, wa tseba, go ba mo. Ge re ka dira bjalo, ditulo tša laporatori di tla emišwa.”

“Go bjang ka Labohlano?” Lentšu la gagwe le a tagafala, ka segalo sa godimo. Thutwana ya tša mahlale ke ya mafelelo letšatšing, bjale o ka no se boele morago. Nka go bontšha bokgobapuku gomme re ka, ga ke tsebe, dira se sengwe ka morago ga fao. Ra ya go gongwe. Ra ba mmogo. Ge o nyaka?”

Ke kwa o kare go na le sefofiši ka dieteng tša ka, gomme ge nka fofa ka tloga fase ke tla kgoma lefaufau. Ke la mathomo mosetsana a nkgopela go tšwa le yena. GO LOKILE, bokgobapuku, ke mohuta wo mongwe wa go ba mmogo. Ke rata seo.

Ka gogela moya wa lethabo ka teng, ke ikemišeditše gore ee. Labohlano la go feta le ntšhitile, goba ke le šitile, efela ka nako ye–

Emanyana. Labohlano la go feta. Mna Lubisi a bolela ka Yihlo: ‘… a re o nyaka go ya gae ka Labohlano le tlago … Re tla bona … ke tla go tsebiša … o a go šomiša.’

Maikutlo a go kgoma lefaufau a fedile. Ke swanetše go tshepagalela mosetsana yo.

“Seo se tla kgahliša kudu.” Ka metša gomme ka kwa menwana ya ka e hunagana ka diatleng tša ka, e dira letswele go swana le letswele leo le menaganago ka mpeng ya ka. “Ge nka kgona.”

Karabo ya Khethi ga e kgahliše. Ga a sa le botse le go ipshintšha gape. Dintšhi tšela tša siliki tša tla fase.

Goreng a befetšwe gakaaka?