Wandile o sa ntebeletše. Moratho wa ka wa mošemane – yo a tsebago gore ke ka lebaka la eng nka se lletše modirelaleago mogala, ka gore ke yena yo a mpoditšego nnete ka yena.

Go swana le gore ke boetše mola ke bego ke le gona ka letšatši lela, ka marega gape ka maikhutšo a dikolo a Julae, ge Mtšana Maseko a tlile go re bona. Ke nagana gore Wandile o be a lewa ke bodutu, a se ye sekolong, ke ka fao a ilego a mo latelela ge a tloga, a raloka botlhodi goba se sengwe.

Mahlo a gagwe a be a tomogile ge a boa.

“Mosadi yola Mtšana Maseko, yo a lokišitšego tšohle ka mo o boletšego.” O be a konkoretša a phakišeditše go bolela ditaba tša gagwe. “Gabjale o etetše Mdi Toothpick le bana ba gagwe ka ntlong. Ke mmone ka lefasetere. Teye ka ketleleng le dipisikiti tše di bose ka poleiting, ke bagwera ka moka. Go tla bjang gore a be mogwera wa ba gaToothpick, joo, Cebo? Joo, Amahle? Ge e kaba ke mogwera wa rena gape?”

Bjale ke a tseba. Ke tsebile go tloga ka letšatši leo. Re ka se mo tshepe. Mogongwe ebile kgopolo ya gagwe gore re šomele bagwera ba gagwe.

“Gomme bjale?” Amahle o nyaka go tseba, ge a bona ke kgoromeletša mogala wa ka ka morabeng.

“Ga o sa gopola?” Ka realo. “Mtšana Maseko ke mogwera wa mosadi wa Toothpick. Ka fao ga se karabo.”

“Bjale karabo ke eng?”

“Ga se ka hlwa ke nagana,” ka dumela, efela go bjalo gore yena le Wandie ba se thome go nagana gore ga go na tharollo. “Le se tshwenyege. Ke tla tla ka se sengwe.”

Ke nnete, gomme o be ‘monna wa leano’ gape. Ntle le gore ke maano a makae a ka ao a felelago e se selo ka gore go ba le se sengwe sa go a thibela? ‘Selo se sengwe’ sa leina le ba rego ke Toothpick.

Ga ke rate mafelelo a beke; ke nagana ka bagwera ba ka ba dira tša mafelelo a beke gomme ke kgona go ba le bona ka dinako tše dingwe goba ka se kgone go ba le bona. Go na le mošomo o montši wo ke o dirago ka mokhukhung wo re palelwago go o dira gare ga beke ka ge ke eya sekolong le go ya thotobolong, dijo le dilo tše dingwe tšeo ke di rulaganyago tša beke ye tlago, le go hlokomela Ntando ka gore ke yo monnyane go ka tlogelwa. Mekibelo ye mentši Amahle o swanelwa ke go hlwekiša ntlo ya gaToothpick, efela go kaone ka gore Mdi Sibiya o gona le bana ba gagwe ka fao ga go seo se ka hlagago.

Mathapeng a Mokibelo ke ya go Fundi go mo kgopela go tšhatšiša mogala wa ka.

“Ga go na taba, ga go na taba,” koko wa gagwe o realo ge a nkgapha ka seatla gore ke tloge go swana le ka mo a dirago ka mehla ge ke ntšha sepatšhe sa ka go mo fa dikhoinenyana tša mohlagase.

O boela morago dipitšeng tša gagwe tše belago ka monkgo wa tšona wo mobose wo o ntirago gore ke swarwe ke tlala. Fundi le nna re dula ka ntle ditulong tša polasitiki, re di iša moragonyana gore di ithekge ka maoto a tšona a morago.

“Mpša ke wena, mosetsana yola o mo ratago?” O ntebelela ka tebelelo yeo a e laetšago ge re bolela ka basetsana le maphelo a rena a lerato – o kare ke a tseba. “Khethi? O botšišitše gore o gokae maabane.”

“Ka nnete?” Ke kwa o kare go na le pudula moyeng ye kgolo e tlatša kgara ya ka.

“Naa nka go botša maaka?”

“O mmoditše goreng?”

“Bjale ke boletše maaka go yena. Ke be ke se na bohlatse bja gore o nyaka a tseba gakaakang, ka fao ka re ga ke tsebe gore o gokae. O na le kgahlego, mothaka, o tloga a na le kgahlego. Go swana le, o bonagetše a nyamišitšwe ke go se be gona ga gago.”

“Selo se Toothpick,” ka realo. “O senya sengwe le sengwe.”

“O swanetše go mo emiša go senya bophelo bja gago,” Fundi a nkgapeletša.

“Ke a tseba. Ke ra gore, go ka bjang ge mogongwe Khethi a ka ntahlela matsogo gape ka palelwa ke go iponagatša go tša mahlale?” Maikutlo a le a bofefo a nkatoga, gomme mašika a boile, a ntoma ka mpeng o ka re a nyaka go nja go tloga ka gare ga ka go ya ka ntle. “Go tla bjang ge eba o šetše a lahletše toulo ka go se iponagatše ga ka ka Labohlano?”

“Mogongwe o tla go fa monyetla wo mongwe.”

“Mogongwe. “Ke ra gore, ga ke iphore, go bjalo? O be a tloga a bonagala o kare o a nthata, ga go bjalo?”

“O raloka ka nna?”

“Basetsana ba rata feela, lesogana la go tshepagala.”

“Ga ke tsebe ka wena, efela nna ke rata mosetsana wa go tshepagala.”

Ga go segiše le gatee, efela bobedi bja rena ra sega o kare go bjalo, kudukudu mo ditulo tša rena di elego tša ya pele gape gomme tša nyaka di wetše fase ka serapaneng sa sepinatšhe sa koko.

Ke ya godimo le fase mafelelong a beke ka moka. Khethi o botšišitše ka nna, o a nthata. Ee – efela ge a sa mpone, o tla ntebala.

Go swana le pele ge ke fihla sekolong ka Mošupologo mesong, ntle le gore ke ikwa ke thabile ka go ba mo, go se bitšwe ke Toothpick a ntaela gore ke ye thotobolong.

Mošupologo ke letšatši la Mohlahli Phiri wa sehlopha sa ka tlase ga mengwaga ye 15. Ke makatšwa ke go kwa a mpitša ge re mo feta tseleng ya rena ya go ya mmileng ge sekolo se etšwa.

“Mohlahli?” Ke a makala gore ke swanetše go mmitša seo gabjale ka ge a se sa ntlhahla.

“Fundi o mpoditše gore o na le mathata ka gae,” a realo, a apola diširaletšatši tša gagwe mahlong gomme a ntebelela ka tsinkelo. “Ge o ka kgona go a rarolla, gomme wa nnetefaletša gore o sa nyaka go ba sehlopheng ka go tla boikatišong bjo bongwe le bjo bongwe, go thoma gosasa, bjale nka go fa sebaka se sengwe. Go tšwa go wena.”

“Ke a leboga, Mohlahli morena, ke a go leboga.” Ke palelwa ke go ntšha mantšu ka pejana, ke tšhoga gore a ka fetola monagano wa gagwe ge ke sa kabe mpho ye a mphago yona.

Ka kitimela go Fundi. A re, “O be a nyaka eng?”

Go mpha sebaka se sengwe ge nka tla boikatišong bjo bongwe le bjo bongwe.” Ka ema ka lebelela go myemyela ga gagwe ga phenyo, gomme ka huna letswele la ka gore re thulane ka manakaila. “Ke ka lebaka la seo o mmoditšego. “Ke a leboga!”

“Sehlopha ga se bose ntle le wena,” a realo, ke fela seo, eupša ke nagana gore o tloga o le mogwera yo mogolo. “Di matsogong a gago gabjale.”

“Ee, Mohlahli o boletše se sengwe sa go swana le seo.”

“Gomme o se holofele gore ke tla go emelela gape go Khethi ka nako ye tlago,” Fundi a tšwela pele, gape gabjale re be re sega bobedi. “O ikemetše bjale, bjalo ka ge go bolelwa.”

Ke tseba seo, gomme seo se ntira gore ke phegelele kudu go hwetša tsela ye nngwe ya dilo ka moka tša Toothpick, gore ke kgone go hwetša sebaka seo se ntshwanetšego seo Mohlahli Phiri a mphilego sona – go swanelwa ke bogwera bja Fundi – go swanelwa ke Khethi gape, mogongwe.

Ke kwa ke tšhogetše go ya sekolong sa gagwe ka Labobedi. Ke tšhogile, ebile molomo wa ka o omile efela magoswi a diatla tša a thapile. Ga go thuše ka gore Fundi o mo maikutlong a go nkgoela .

Ge ke bona Khethi, a eme ka ntle ga laporatori, o kare pelo ya ka e ile godingwana ka kgareng ya ka, godimo mo gongwe kgauswi le mogolo wa ka gomme e betha ka maatla le ka pela go ka kwa o phedile. Go hema le gona ga go bonolo.

Ka nako e tee, go mmona gape ka morago ga beke ka moka go swana le go nwa meetse a go fola ka morago ga letšatši thotobolong. Peakanyo ya maleba ke sefahlego sa gagwe, mmele wa gagwe wo mobotsana, botelele bja gagwe – o nyakile go lekana le nna ka botelele.

Fundi o nthula ka legetla la gagwe, efela ka nako ye ga ke tsome gore a mpotše gore o ntebeletše. O ntebeletše, gape le nna ka mo lebelela, mo metsotswaneng ye mmalwa go be go le bose kudu, lefase le bose kudu.

Go fihlela ke lemoga gore tebelelo yeo a mphago yona ke yeo e raraganego ka kudu – o kare ke ge a nkala. Ebile o dira seo le ka molomo wa gagwe – a moma dipounama tša gagwe mmogo le go di kgoromeletša ka ntle, o kare o nagana kudu ka nna.

Gomme o akanya eng? Seo se sa nyaka nako ya gagwe, goba go e senya?