UZamani uvuswa umsindo ozwakala sengathi amatshe ashaya iwindi. Usendlini yentombi yakhe kwaBB, eMlazi. Ufike lapha ngoLwesihlanu ezodla impelasonto yePhasika. Uphuma egxuma embhedeni, aqonde ewindini, aphenye ikhethini. Akuwona amatshe lawa ashaya ewindini kodwa amaconsi emvula. Akakaze ayibone imvula eshaya ngamandla nesivinini esingaka. Kuba sengathi kukhona ikhethini elimhlophe ngaphandle kwewindi. Intombi yakhe, uKhanyi, umgaxa okhalweni eqhamuka ngemuva.

“Nkosi, Msindisi!” kusho uKhanyi. “Angikaze ngibone imvula enolaka kangaka.”

“Akubonakali lutho ngaphandle,” kusho uZamani. “Akekho umuntu ongashayela emvuleni enjena.”

Isibhakabhaka asilindi ukuthi uZamani awagwinye lamazwi ngaphambi kokuba sidedele imvula enamandla ehambisana nomoya ohelezayo ukudlula lawa abakhala ngawo. Imvula nomoya iyabethusa, bahlehle ewindini. Basuka ewindini bahlale ku-sofa. Imilayezo komakhalekhukwini ingena ngesivinini esifana nemvula enethayo ngaphandle.

“Akuhambeki emigwaqeni eminingi eThekwini ngenxa yemvula,” kusho uKhanyi.

“Kubi. Isimo sibucayi,” kusho uZamani, idolo liqhaqhazela ngokutatazela.

“Abangani bami baseGoli babuza ukuthi ngiphephile!” kusho uKhanyi.

“Nabami bangibuza lokho,” kusho uZamani. “Bathi izikhukhula zimoshile la eThekwini.”

UKhanyi uvula umabonakude. Asiveli isithombe kumabonakude ngenxa yefu elikhulu elimnyama elimboze eThekwini namaphethelo. Isivinini sokungena kwemilayezo siyanyuka, silingisa imvula enethayo ngaphandle.

“Buka nje lento, sthandwa sami,” kusho uZamani, ekhombisa uKhanyi umlayezo ongena kumakhalekhukwini. “Angena manje amaSMS axwayisa ngesivunguvungu. Zizongisiza ngani izexwayiso uma zingena manje sesifikile isivunguvungu? Abantu bekufanele bathole izexwayiso izolo singakafiki isivunguvungu!”

“Abanye abangane bami bangithumele ama-video ezikhukhula njengoba zenzeka!” kusho uKhanyi.

Babuka ama-video kumakhalekhukhwini. Kwenye yama-video kusahlwile, umfula ukhanyiswe ilambu likamakhalekhukhwini. UZamani noKhanyi abakhulumi, bashaqekile bebona isivinini ogeleza ngaso umfula. Bashaqeka kakhulu kunakuqala uma bebona uphahla lomuzi oluphelele luntanta emfuleni. Enye i-video ibathusa bazithole bebambene. Ekukhanyeni kwasekuseni itekisi ilele ngecala, ibhajiwe phakathi kwedwala elikhulu nezinsalela zomgwaqo. Amanzi ayanyuka, itekisi ingaguguleka noma nini. Abantu abaseceleni komgwaqo baphonsa intambo yokudonsa abantu abavalelekile kuleli tekisi. Umgibeli wokuqala ubambelela kuyo intambo, bamdonse afike ekuphepheni. Kanjalo nowesibili, nowesithathu. Kuzwakala ukugudlana kwensimbi netshe, kunyakaze itekisi. Bahayiza isimayemaye abantu abavalelekile etekisini. Abantu ababukayo nabo bayahayiza. Umuntu okunguye oqopha i-video unika lesi sigameko inhlonipho esiyidingayo ngoba uyayeka ukuthwebula njengoba itekisi imbozwa amanzi. Kwenye i-video, umkhumbi omkhulu othwala ama-container untanta ngokungalawuleki, ushayisa izikebhe ezincane nazo ezintanta ngokungalawuleki. Umoya wesivunguvungu uphephula umkhumbi wama-container kube sengathi umkhumbi oyithoyizi ebhavini. I-video esukumisa uZamani ku-sofa ivela ekugcineni. Umuzi owakhiwe ngezitini okwaH, eMlazi, uguguleka kube sengathi wakhiwe ngamaphepha.

“Bengi kwaH ezinsukwini ezimbili ezidlule!” kumemema uZamani, esukuma ethwele izandla ekhanda. “Besine-site meeting yezindlu zomxhaso ezizokwakhiwa ngakhona kulo muzi obhidlikile!”

UKhanyi uzesula izinyembezi.

“Nkosi Msindisi! Ngifisa ukwazi ukuthi unjani umonakalo ePower. Ngiyacabanga ukuthi yonke imizi ihambe nezikhukhula!” kusho uZamani.

“Ungayisho leyonto! Nginabangane ePower,” kusho uKhanyi, izinyembezi ziziqathakela.

UZamani uhlala eceleni kwakhe ku-sofa, babambane baduduzane.

“Into engenza ngikhulume kanjena ukuthi ngabona indlela engagculisi okwakwakhiya ngayo imizi yasePower. Azakhiwanga izinto zokulusela kahle amanzi emfuleni. Leya ndawo ngeke ikwazi ukumela izikhukhula ezinjena,” kusho uZamani.

“Umngane wami ungithumela manje umlayezo othi abantu bayasuswa ePower.”

“Kuhle impela lokho,” kusho uZamani. “Ngiyethemba basusa wonke umuntu kuleya ndawo.”

Bahlala bebambene ku-sofa, bebuka umonakalo wezikhukhula umbuleka komakhalekhukhwini, balinde ukuba siphele isivunguvungu.

***

Sitshele: Le ndaba iveza ukubaluleka kokuhlela amadolobha ngezingqalasizinda kanye nokuthuthwa kwendle, kanye nokubaluleka kwemisebenzi efana ne-civil engineering, urban planning kanye ne-building inspection. Bayantuleka abantu abafundele lemisebenzi. Ngabe unaso isifiso sokufundela lemisebenzi?