Kusemini. UThobile uhlezi nondlunkulu ngaphansi kwesihlahla sikakwatapeya. Bathamele umthunzi njengoba ilanga likhipha umkhovu etsheni.

“Ndodakazi ngithemba ukuthi usuzwile ukuthi uyihlo uselukhiphile usuku lomshado. Nawe ubonile ukuthi abantu bakwaDladla bazimisele ukuthi wena uphelele emagcekeni abo,” kubeka umaNgema ngesinono sekati.

“Yebo, mama. Impela uBhekani uzimisele ngami, izinkomo ezingamashumi amabili nanhlanu pho?” kubabaza uThobile.

“Uyihlo bengithi unehaba kodwa bavele bazishaya zaphelela oMgabadeli!”
“Kodwa nobaba ube namagangangozi. Ziningi kakhulu izinkomo azibizile, mama.”

“Kodwa okubalulekile ngukuthi konke kuhambe kahle. Thina nabantu bakwa Dladla sesizoganiselana.”

“Ngizokukhumbula, mama.”

“Nami ngizokukhumbula, mntanami. Uziphathe kahle emzini.”

“Ngizokwenza ngakho konke okusemandleni. Kodwa phela umendo awuthunyelwa gundane!”
“Uqinisile impela, Thobile. Phela emendweni kukwamfazi ongemama.”

Yize enakho ukwesaba uThobile kodwa ikhona inhlansi yenjabulo. Into emphula umoya ngukuthi usezohlukana nonina. Phela wazi kahle kamhlophe ukuthi amanye amakhosikazi enkosi awamfuni unina. Kodwa ke akukho azokwenza ngalokho ngoba naye sekufanele aye emzini wakhe ayoshiswa ngawakhe amazambane. Nokho uyalizwa ixhala lehla uma ecabanga ngo Bhekani. Futhi akacabangi ukuthi kukhona inkinga angase ahlangabezane nayo kulomshado ngoba uBhekani akamazeli ngisho intombi eyodwa endaweni. Kuyacaca ukuthi naye uBhekani uzigcinele umshado.

Into esisele ngukuba bazane kangcono noBhekani ngaphambi komshado. Bahlela ukubonana emuva kwezinsuku ezimbalwa.

Nebala, uThobile wehlela emfuleni. Uphelezelwa ngamanye amantombazane akwabo. Kuqhamuka uBhekani ehamba edlathuzela. Inde insizwa le isho ngebala elinsundu. Nangu ehefuzela kusho ukuthi kade egijima engafuni ukulindisa ingoduso yakhe.

Bayahlehla odadewabo baThobile ngenkathi uBhekani esondela. Nabaya beganga, bezama ukudoba izinhlanzi. Awe omunye aphonseke emfuleni. Imile lapho intombi kamaNgema, ibhala ngonyawo phansi. Ilokhu ichobozela, ihleka ubala. Yeyi! Ngoba uthando bakithi! UThobile usho ngomzimba osulekile, ongenabala. Ungafunga ukuthi ugeza ngobisi, asule ngoshizi. Usho ngezitho ezingakanani, unyathela ngabantwana. Uyilambalidlile uqobo lwalo.

Ufika abingelele uBhekani. UThobile uyabona ukuthi kuphele ukuqina ensizweni nayo inovalo. Kodwa kufanele phela ngoba umshado akusiwo umdlalo, uyisifungo saphakade. Kuphela eside isikhathi uBhekani egqolozele uThobile. Ubukisisa lengane yabantu enhle kangaka azoyithwalisa ubunzima obungaka.

Isivele yaba yinhle kakhulu nayo. Isho ngehwanqa, iphuphuzela uboya emzimbeni. Hhayi bayazala amanye omama!

“Thobile,” kusho uBhekani emgqolozela emehlweni sengathi ufuna ukumhlubela indlubu ekhasini.

“Yebo, Bhekani.”

“Unesiqiniseko salento noma uphoqwa ngabazali bakho?”

“Bhekani, mina ngiyafuna ukushada nawe. Ngaphandle nje kokuthi imindeni yethu yayithembisene ukuthi izoganiselana, mina ngangivele ngisha uthando ngawe. Nguwe wedwa insizwa eyenza igazi lami ligijime umzimba wonke. Ngakho ke yebo, Mgabadeli. Ngikulungele ukuba ngumakoti wakho.”

Uphelelwa ngamagama uBhekani. Akekho kahle emphefumulweni. Ucabanga ngoDelani ongasafuni nokumbona. Usezamile izihlandla eziningi ukukhuluma noDelani kodwa uvele amuxoshe njenganhlalayenza. Injabulo yothando lwabo ishabalele okweconsi lamanzi liwela enhlabathini eshisayo. UBhekani uzama ngawo wonke amandla ukwenza sengathi konke kuhamba kahle uma kufike izihlobo zakhe zizomuhalalisela. Khona uyakwazi ukuzenzisa ngoba iningi aliboni ukuthi emuva kwalokho kumamatheka kukhona inhliziyo evuza igazi. Ababoni ukuthi njengoba ehleka nje inhliziyo yakhe ikhala iminjunju.

Lizimuka kakhulu kunakuqala ikhanda uma ecabanga ngoDelani.

Sitshele Umbono Wakho: