Tsatsing le latelang leo ke ha kelello ya ka e tarakane hoo ke neng ke hlolwa le ho mamela ha ho ntse ho rutwa. Ke ne ke se ke tshepile hore Hope o tla nthusa ha sekolo se etswa. Re ile ra kopana hape ntlong ya dibuka, ra bala ho fihlela ka hora ya bone mantsiboya. Re ile ra kgaotsa pele ho nako hobane ke ne ke mo tshepisitse hore ke tla mo felehetsa ha a ya ha habo Extention Five.

Ha re ntse re tsamaya jwalo ke ha re ntse re qoqa. Ke leka hore Hope ke ena a neng a hlile a bua, nna ntse ke mmotsa dipotso feela. “A ko ntjwetse, o rata mmino?” Ka mmotsa.

Hope a bonya, “Hantle haholo, haholoholo Hip-hop le RnB. Ke rata Chris Brown.” O ile a kwala mahlo. “Ke mamela Chris Brown tsatsi lohle, mehlaena, le habedi ka disontaha, ke le ka phaposing e lefifi moo ke leng mong to! teng,” a tlatseletsa.

“O mamela o le mong feela kapa le menyanyako o a e rata?”

Hobane lentswe le bolelang monyanyako ka sekgowa le tshwana le le buang ka mekgatlo ya dipolotiki ke a tsheha a re, “Mokgatlo wa dipolotiki oo ke o kgethang ke ANC! Ke a swaswa, ke a tseba hore o leka ho reng. Ha ke na bothata le menyanyako, empa he ha ke nwe jwala, kapa hona ho tsuba kwae kapa peipi ya huka.”

Ka bososela. “Jwale he, ha ne nka ka o mema hore o mphelehetse, o ne o ka tla?”

Hope o ile a shebisa mahlo a hae mahodimong. “Ha o ka nkopa hantle jwalo ka motho a itlhomphang!”

“O nketsa motlae ne?” Ka etsa e ka ke fellwa ke moya.

Motho a qhetsoha. “Ehlile, o nahanang wena! Ka moo o thetsehang ha bobebe, a ko tlohele ho nkela ntho e nngwe le e nngwe hloohong!” A kgutsa, a se a sa swaswe, “Le jwale ne nka tla. O nntsha bodutu.”

“Ka nnete?” ka bonya.

“Eya, hau,” a rialo ha a nkaraba.

“A ko mphetise mona, o hlaha kae hantlentle wena? Ke a bona hore ha o motho wa mona. Ha ba bangata banana ba tshwanang le wena mona, e bile ha ho ngwanana a kang wena mona Mrova,” ka tjho ke bobotheha.

Hope o ile a sheba dieta tsa hae, a tsamaya hanyane. “Nna le Ntate re falleletse mona kamora hore Mme a hlokahale. Ne re dula Vosloorus, haufinyane le Johanesbeke. Ntate o ile a re re tlo dula mona hore a tle a be haufi le ba habo.”

Ke ile ka mo tshwara ka letsoho. “O se ka kgathatseha, ke a tseba hore ho jwang ho phela ntle le mme wa hao. Nna le wena re ka nna ra ba le nkgono a le mong, e leng nkgono wa ka Julia Mahlangu, ke nahana hore o tla thabela ho ikgapela setloholo se kang wena tjena.”

Hope a bonya, “Ka nnete?”

“Sefapano!” ka hlapanya.

E itse ha re atamela motse o nang le lemati le le tala Hope a bonya hape. “Ke a leboha, hae ke mona. Ke dula mona le ntate le rakgadi wa ka. Ke tla o mema hore o kene mohlang o ntsebisitseng Nkgono Julia Mahlangu.”

Le nna ke ile ka bonya. “Ha re betjhe! Sala hantle, ke tla o bona hosane sekolong, ke lebohela thuso ya hao ka dithuto tsa ka.”

Ho Hope ke ha hlathe e lelekisa tsebe. “Ho lebohile nna, tsamaya hantle.”

Tseleng e yang hae ke ha ke nahana ka mokgwa oo ke buileng jwalo ka ha eka ha ke na ena mme, le ha wa ka a ne a ntse a eja mabele. Le ha e ne e nkimetse sa lefika taba ena, ke ne ke hlokela Stella mosa o lekaneng hore nka mmona a sokolohile.

Ho fihleng ha ka hae ke fumane mme wa ka a dutse a le mong pela setofo sa mashala. Mahlo a hae a ne a le mafubedu, a bonahala e ka o ne a ntse a lla.

“Sawubona Mama,” ka rialo ho ena ha ke kena ka tlung.

Stella o ile a bonahala e ka o nka qeto ka ntho eo a neng a ntse a tsilatsila ka yona ho fihlela ka yona nako eo. O ile a nhwehla hore ke tlo dula pela hae, seo ke ileng ka se etsa ka monyebe.

O ile a tshwara letsoho la ka. “Thulasizwe, ke kopa tshwarelo ho wena le Snethemba empa ho ne ho se na se nka se etsang ho phema se etsahetseng kamora hore se etsahetse. Ke utswitse tjhelete eo ho etsetsa wena le ngwaneno bophelo bo botle hofeta ba ka. Ke ne ke sa batle hore le hole le futsanehile jwalo ka nna, e leng ka hoo ke lekileng ka hohle hore ke le etsetse sohle seo le neng le se labalabela. Ke mpile feela ka fetelletsa, e leng se entseng hore ke qetetse ke entse se kgahlanong le seo ke neng ke leka ho se etsa.

O ile a nka moya, melomo ena e thothomela, a boela a tswela pele. “Ke leboha ha o setse o hlokometse moen’ao bosiyong ba ka. Ke bakile, mme ke kgutlile sa ruri. Nkeke ke le tshepise bophelo bo botshobotsho, empa ke le tshepisa hore ho tloha kajeno ke tla dula ke le hlokometse bana ba ka. Ha ke phethe ke le sia hape. Ho ne ho le bohloko ho nna ho le bona ke kwalletswe kamora ditshepe, empa he seo ke ntho tse fetileng jwale. Ke kopa re lebale tsa kgale, hobane re fuwe mpho ya monyetla o mong hape. O ntshwaretse?”

Ke ile ka mo sheba, ke ha ke tla hlokomella hore ke thabile hoo ke ntseng ke lla. “Mme ke a o tshwarela, e bile ke a o rata, ha ke batle ho hlola ke phela ntle le wena hape. Le nna ke kopa o ntshwarele ka mokgwa oo ke neng ke itshwere ka ona.

Stella o ile a bososela, a nkama ho fihlela Nkgono a kena. E itse ho ba ke lebe phaposing, ho ya hlobola phahlo tsa sekolo, ke ha ke ipotsa hore e be Stella le Nkgono ba tla ntshwarela nna na ha nka ka tejelwa sekolong. Ho ne ho se hore nka tlohella seo hore se etsahale, le kgale! Ke ne ke sa batle le hore ba tsebe hore ke tsietsing hape. Ke ne ke tla lokela ke hore ke sebetse jwalo ka lehlanya ho fumana dimaraka tse ileng hodimo ka deperesente tse leshome lekgolong.

Re bolelle: O nahanang ka boitshwaro ba Stella? Ke eng eo a ka e etsang ho lokisa dintho?