UMdu wangena etshuza esihlalweni esiphambili. UPadlock wavula isicabha sangemuva. UMdu wavala isicabha, ngajeqeza esibukweni esingaphandle kwesicabha sakhe. Yasho kabili inhlokohlela yesibhamu, inhlamvu yasuka nesigaxa senyama emhlane kaPadlock. Ngabona umzimba wakhe uthamba. Igazi lagcwala ngaphandle kulo lonke uhlangothi lwemoto. Igazi lagcwala esibukweni esingaphandle engangibuka kuso. Igazi lambhoza sonke isibuko, ngangabe ngisakwazi ukubona lutho. Ngaphendukela esihlalweni sangemuva.

Ngamemeza ngathi, “Ngena emotweni, Padlock!”

Yasho inhlokohlela! Inhlamvu yasuka nesigaxa sentamo kaPadlock. Wayegamanxile emotweni, ingxenye yomzimba wakhe ingaphakathi, enye ingaphandle. Wakweqa amehlo khona lapho. Wayesawubambhile ubhaka ogcwele imali.

“Hamba, Spha! Hamba! Hamba! Hamba!” kwasho uMdu.

Ngabamba isandla saPadlock, ngazama ukumdonsela emotweni. Wayesebanda qa, ukufa kucacile emehlweni. Ngahlwitha ubhaka esandleni sakhe esibanda ukufa, ngayishaya yazula imoto. Yasho ingaphezi inganono. Inhlamvu yashaya insimbi ephakathi kwamawindi kwasuka isigaxa sandiza sacishe sadlula nesiphongo sami. Ngajeqeza isibuko esingaphakathi emotweni njengoba sasibaleka. Ngabona amadoda amabili angawugqokile umfaniswano ephethe izibhamu ephuma ngesango lendawo ethengisa usikilidi. Afika emzimbeni kaPadlock awubuka, aphakamisa izibhamu adububala iveni esibaleka ngayo. Nganyathela lwagcwala mfi unyawo kwi-accelerator.

“Shaya imoto, Spha! Shaya imoto!” kwamemeza uMdu.

Shasho isibhamu kwaqhuma izinhlansi esikhenkeni seveni. Sajika ikhona lomgwaqo. Ngangingakaze ngigijimise imoto ngesivinini esiphezulu ngendlela engangigijimisa ngayo i-double cab. Futhi angikaze ngiphinde ngigijimise imoto kanjeya. Kwaba sengathi akumina oshayelayo kodwa umoya othile, sengathi ngiseceleni ngiyazibuka ngishaya imoto. Ngangifika endaweni enesinyokotho sezimoto kodwa ngibone intuba yokucusha.

Ngazizwa ngimememza ngithi, “Mdu, kufanele siyilaxaze lemoto! Kufanele siyilaxaze njengamanje!”

Sasesifike emgwaqeni omkhulu ePort Shepstone, izimoto ziningi ziyisinyokotho, kunganyakazeki.

“Ngeke siyilaxaze manje, Spha. Shaya imoto siphume la edolobheni. Kufanele sifike lapho siyishiye khona enye i-double cab!”

Ngayigibelisa onqenqemeni lomgwaqo iveni, ngayinyathela kakhulu kunakuqala.

“Ngena ngo-left emarobhothini!” kwasho uMdu.

Akuphelanga imizuzu eminingi sazithola siphumile edolobheni, sihamba kuma-suburbs. UMdu wayengiyalela indlela. Sasiphezulu kakhulu isivinini engangishayela ngaso ngoba sasifika emgwaqeni olandelayo sisanda kungena komunye.

Ngangilokhu ngimemezile ngithi, “Kuphi, Mdu? Isho ukuthi ngingene kuphi?”

Sangena obhuqwini, umgwaqo wahlukana kabili.

“U-left noma u-right, Mdu?”

Left,” kwasho uMdu, sakuhleba.

Ngamjeqeza. Wayephefumula kanzima, kancane. Wayengemuhle neze empilweni; kubukeka sengathi umzimba usuvele wancipha ngokuphazima kweso. Ngambukisisa ngoba umgwaqo wawuqondile ibanga elide. Ngale kwakhe uMdu, ngaphakathi esicabheni, ngabona ukuthi kugcwele igazi. Wayedubulekile ehlombe, opha ngokweqile. Wayezumeka aphinde aphaphame ngokushesha.

“Mdu! Mdu!” ngamemeza, ngamnyakazisa.

Wangibuka, wanqekuzisa ikhanda. Ngamisa imoto kusele ibanga elicishe libe ngamamitha angamakhulu amabili ukuba sifike egcekeni lapho esasiyishiye khona i-double cab empunga. Ngajeqeza esibhakabhakeni ngabona ukukhanya kokugcina kosuku okubomvana kumkhathizwe.

“Wama kude kangaka?” kwabuza uMdu. Wayenganyakazi, ebukeka sengathi akaphefumuli.

Ngathi, “Ngiyolanda le enye imoto. Wena uzongilandela ngayo le.”

UMdu wajeqeza ihlombe lakhe elilimele, wanikina ikhanda, wathi, “Ngeke ngikwazi ukushayela nginje, Spha.”

Washwaqa ebusweni, walula ingalo, wasondeza isandla sakhe kumina. “Ngisize nginyakaze kancane, Spha. Lelinxeba linamathele esicabheni.”

Wahayiza ngezwa umunyu ugcwala inhliziyo yami ngesikhathi ngimdonsa. Wayelimele kakhulu. Inhlamvu yenhlokohlela yayisuke naso sonke isicubu sehlombe, kuvele amathambo aphukile.

“Kulungile, uzoba-right, Mdu. Kufanele sibaleke la sikutholele usizo lwesibhedlela.”

Wabamba isandla sami, wasiqinisa kakhulu. Ngezwa amathambo esandla egudlana ngaphakathi. Wangidonsela eduzane kwakhe. Izinhlamvu zomjuluko zazihlakazekile odebeni olungaphezulu. Wayevevezela sengathi usevele wahlaselwa umalaleveva emizuzwini embalwa sisuke endaweni ethengisa usikilidi.

Wamemeza wathi, “Ungangishiyi la, Spha!” Kodwa izwi lakhe laguquka ngokushesha, wahleba, “Ngiyakucela. Ngicela ungangishiyi la, Spha.”

Kwavela ukukhanya esibhakabhakeni esimnyama. Kwakukude ukukhanya – kukumkhathizwe edolobheni lasePort Shepstone. Kwakunyakaza kancane lokhu kukhanya, kuqhamuka entweni endizayo. Ngabona ukuthi indiza enophephela emhlane.

“Ngeke ngikushiye la, Mdu,” ngasho ngidlubulundela esandleni sakhe.

***

Sitshele umbono wakho: Ngabe uSpha kufanele amshiye uMdu ukuze akwazi ukuzisindisa?