“Uzama ukungiziba yini, Spha?” kwamemeza uMdu endlebeni yami ngesikhathi ngiphendula ucingo.

“Bengi . . . Bengisageza, Mdu.”

“Ubugeza? Umthetho wakho ucabanga ukuthi kuyadlalwa la? Ukuphi?”

“Ngisedladleni.”

“Edlaldeni!? Uwuzange ungithsele ukuthi uwena ozofika kumina?”

“Yebo. Kodwa . . . Kodwa bengisazama ukutholela ingane yami ukudla kuqala. Umntanami akadlile kusukela izolo ebusuku!”

“Usho ukuthini? Usho ukuthi wena uvuka ekuseni nsuku zonke uyosebenza kodwa awukwazi ukondla umndeni wakho?”

“Izinto azihambi kahle, Mdu. Anginalo ngisho isenti!”

“Angeke ukwazi nokukweleta esitolo esingalapho? Uzobakhokhela uma sesibuyile emsebenzini esiyowenza. Phela siyolanda izizumbulu zemali namhlanje!”

“Cha, Mdu. Ngikweleta imali eningi kakhulu njengoba sikhuluma. Umnikazi wesitolo akasafuni nokungikhulumisa.”

“Kulungile, ngiyeza lapho njengamanje. Ngizokunika imali kodwa ngiyayifuna uma sesibuya emsebenzini. Futhi ngiyifuna inenzalo!”

Ngangingakholwa ukuthi uMdu ubiza ukubamba inkunzi ngo ‘msebenzi’.

“Spha!”

“Yebo.”

“Wathula nje? Akobe ngizokuthola usulungele ukuhamba uma ngifika lapho.”

“Kulungile, Mdu. Kuzoba kanjalo.”

Ngafica uLinda emile esicabheni ngesikhathi ngiphuma endlini yangasese. Amashiya ayephakeme, ehlahle amehlo.

Wangibuza wathi, “Manje?”

“Ikhona imadlana engiyitholayo, Linda.”

Waphefumula ukukhululeka kodwa, wamamatheka.

“Ngabe umngani wakho uLanga ushintshe umqondo? Ngizwe ngezwi lakhe ngesikhathi ukhuluma naye ukuthi ungumuntu onenhliziyo e-”

“Cha, Linda. Imali ngizoyinikwa uMdu.”

“Bengingazi ukuthi onomngani onguMdu.”Ngiyacabanga ukuthi ukungaphatheki kahle emphefumlweni kwaziveza ebusweni bami ngoba ngabona ukudumala kugcwala eehlweni kaLinda.

“Ungangitsheli ukuthi uMdu okhuluma ngaye uMdu engimcabangayo, Spha. Uhlanganiswa yini noMdu ngempela?”

Ukubhodla kwenjini yemoto kwadabula ukuthula okusendlini. Ngaphenya ikhethini ngabona iBMW ishaya ithayi ima, kuphaquka izintuli emgwaqeni wobhuqu omncane ophakathi kwemizi. Kwaphuma uMdu emotweni. Waphakamisa izithupha ebingelelwa yibo bonke abantu besilisa ababemile emgwaqeni.

“Akukho okunye esingakwenza, Linda. Uyena kuphela ongasisiza kulesisimo esibhekene naso.”

“Umazi kanjani uMdu, Spha? Uyinswelaboya yesigebengu uMdu. Futhi uyazi njengoba nami ngazi ukuthi izindaba ezikhulunywa ngaye ziyiqiniso.”

“Awume nalemibuzo yakho nawe, Linda. Ngeke phela sibulawe indlala! Kukhona lapho afuna ngimshayelele imoto siye khona!”

“Kodwa, Spha,” kwasho uLinda enikina ikhanda.

“Ehlisa izwi! Nangu esondela, usengaphandle kwesicabha.”

Salinda ukuba uMdu angqongqoze. U-Owethu wayesephethwe isibibithwane. Amehlo ayesemancane, izihlathi zibomvu, esephelelwe amandla nezinyembezi umntanami.

 ***

Sitshele umbono wakho: Ucabanga ukuthi yini eyenza ukuba inswelaboya ewuMdu abingelelwe yibo bonke abantu besilisa ababemile emgwaqeni?