Ngashaya inombolo kaLanga.

“Langa!”

“Yebo, Spha,” kwaphendula uLanga.

“Unjani, mfowethu? Incane i-airtime enginayo la. Ukwazile uku-”

“Ngiyaxolisa, Spha,” uLanga wangingena emlonyeni “Anginalutho, mngani wami.”

Ngabubula ngathi, “Eish!”

“Mhlawumbe emuva kwezinsuku ezimbili kukhona engizokuthola. Kodwa okwamanje kuyabheda,” kwasho uLanga.

“Ngiyakucela, Langa. Uyazi, mfwethu, ngisho u-R100 ungawenza umehluko. Ingane yami ayikaze idle kusukela izolo!”

“Nginalutho okwangempela, Spha. Uyazi angikholwa nokuthi u-petrol enginawo emotweni uzonganela kuze kufike usuku lokuhola!”

Kwazula ikhanda isikhathi eside emuva kokuba uLanga eluvalile ucingo. Ukukhala kwa-Owethu kwankeneneza indlu yonke.

“Kodwa senzani kubani ukuze sihlupheke kangaka, Spha?” kwabalisa uLinda.

Ukukhala kwamakhalekhukhwini wami endlini yangasese kanye nokuhayiza kwa-Owethu yikho kuphela okwaba impendulo yombuzo kaLinda.

“Phendula ucingo lwakho noma uvele ulucime!” kwamemeza uLinda.

UMdu oweyafona futhi. Abantu bathi empilweni noma kunjani uyazikhethela into ofuna ukuyenza. Kumina kwakungenjalo nakancane.

Kwasekuphele iminyaka emibili ngifikile eDurban ngisuka emaphandleni, eMsinga. Ngafika eDurban ngifuna umsebenzi kodwa ngathola umsebenzi wakwagobiqolo wezinkontileka. Nsukuzonke ngangidinga uphuzo oludakayo uma ngiphuma emsebenzini ukuze ngithobe izinhlungu ezazinkeneneza umzimba wonke.

Ngangiseshibhini eliseduzane nomuzi wethu weRDP ngosuku engaphoqwa ngalo ukuba ngibe ingxenye yokubamba inkunzi. Kwakusaphele amahora ambalwa emuva kokuba induna yasemsebenzi ingitshelile ukuthi angisadingeki emsebenzini. Ngathenga ingudu ngesikhathi ngifika eshibhini. Ngashaya ithamu elilodwa, ngazumeka. Ngavuswa ukukhala kwamakhalekhukhwini.

“Spha! Ukuphi?” kwasho uLinda.

“Siphuzile ukuqeda emsebenzini kodwa ngisendleleni.”

“Ungaqambi amanga, Spha. Uzwakala sengathi uvuka ebuthongweni.”

“Linda akunja-”

Umsindo wokuhlohlwa kwesibhamu kwangethusa ngathula du. Nganyusa amehlo. Umbhobho wesibhamu ngawuzwa ubanda esiphongweni. Ngabona uMdu kanye nohlanya olungumngani wakhe, uPadlock, bemile phambi kwami. Ngabona nokuthi kade kuvaliwe eshibhini. UPadlock wahlwitha umakhalekhukhwini wami.

“Hheyi wena. Uyimpimpi? Usilalele ukuze usimpimpe emaphoyiseni?” kwahleba uPadlock endlebeni yami.

“Cha! Mina bengiziphuzela kuphela ngabanjwa isithongwana ngazumeka.”

Wangigxaza ngesiphika se-overall.

“Ubuzenza umuntu ozumekile kulelikhona wena skhotheni! Uzwe yonke into esiyihlanganisayo!” kwasho uPadlock. “Ingakho ngizokufaka inhlamvu ekhanda.”

“Cha, angizwanga lutho!”

UMdu wadonsa uPadlock, wamususa kumina.

“Akekho phakathi kwethu sobabili okukholwayo,” kwasho uMdu. “Kodwa ngike ngikubone la endaweni uhamba nentombi yakho kanye nengane yenu.”

“Ngiyafunga, Mdu. Angizwanga lutho ngempela.”

“Hheyi, Mdu, ngidedele ngiyibulale lempimpi. Uqamba amanga lo!” kwasho uPadlock.

“Ehlisa umoya, Padlock. Angithi kade siyikhuluma nawe manje lento yokuthi sidinga umuntu wesithathu,” Mdu wamamatheka, wangikhomba. “Nangu umuntu wesithathu.”

Ngabuza ngathi, “Umuntu wesithathu wani?”

“Namhlanje abakini bahamba nawe,” kwasho uMdu. “Ukuzumeka kwakho kukufake emalini yangempela. Futhi njengoba uzwile siyihlanganisa lenombolo yokubamba inkunzi sekufanele uhambe nathi uthanda ungathandi.”

Ngavumelana nabo ukuze bangidedele.

Emuva kwezinsuku ezimbalwa ngezwa imoto icathama eceleni kwami nesikhathi ngiyothenga esitolo. Ngayijeqeza kancane ngabona ukuthi uMdu kanye noPadlock abaphakathi emotweni. Ngaqinisa ikhanda, ngabheka phambili.

“Ukusiziba angeke kukusize ngalutho. Kunalokho ukusiziba kuzolimaza uLinda no-Owethu,” kwasho uMdu.

“Yebo, uma uhambisana nathi bazophila. Kodwa uma ungahambisani nathi bazo . . . Empeleni angidingi ukuqedela, nawe ungazifundela kwezakho,” kwasho uPadlock.

Ngezwa sengathi igazi liphenduka iqhwa emthanjeni.

 ***

Sitshele umbono wakho: Ngabe kukhona okunye angakukhetha uSpha ngaphandle kokuhambisana netulo likaMdu noPadlock?