Bugcina bufikile ubuthongo kuBhekani. Ubuthongo ibona obumphumuzayo okwesikhashana. Uvuka enomdlandla.

Kodwa kuthi uma ecabanga ngosuku asazoluqala kube sengathi uzika phansi. Uvula ifoni, ayibone i-SMS evela ebhange. Iholo lakhe lingenile. Ukube ungomunye umuntu ngabe ujabulile, kodwa uBhekani ukhathazekile. Kuyena ukungena kwemali kusho ukwanda kwezinkinga.

Udonsa umoya kakhulu, awukhiphe kancane. Ubheke phezulu embhedeni okwesikhashana ngaphambi kokuba azilungiselele ukuya emsebenzini. Uzama ukucabanga imicabango ezomjabulisa kodwa akayitholi. Imicabango ilokhu imbuyisela ezinkingeni anazo. Yonke imicabango iphela ngokuthi azibone eyisehluleki sendoda. Ugcina ezihudula, ageze, alungiselele ukuya emsebenzini.

Ufica uSbongile nezingane bedla ekhishini. Uhlala phansi etafuleni uBhekani, uSbongile amdluliseli ipuleti elinokudla kanye nengilazi enojusi.

“Ngizohamba ngiyobheka o-sofa namuhla uma sengiphumile emsebenzini. Izingubo zezingane sizozithenga ngempelasonto,” kusho uSbongile.

Akaphenduli uBhekani. Uluma isinkwa sakhe esinobhekeni noshizi, ehlise ngojusi. Uyakunambithisisa ubumnandi besinkwa. Ufisa sengathi wonke umuntu angathula du ngoba yena usathole into azogxilisa kuyona umqondo ngaphandle kwemali.

“Usakhumbula angithi ukuthi sikhulume ngani izolo?” kubuza uSbongile.

“Yebo, ngiyakhumbula. Ngizokunina ntamabama uma sengibuya emsebenzini imali yo-sofa,” kusho uBhekani.

Usukuma ngokushesha, athathe isikhwama sakhe kanye nokhiye wemoto yakhe.

“Baba usuyahamba njalo ungakuqedile ukudla kwakho?” kubuza indodakazi yabo encane, uSiphokazi.

“Ngiyaphuthuma mntanami. Ubaba uzonibona ntambama,” uBhekani uphuma egijima eqonde emotweni. Ungena emotweni, ayishaye izule ibheke emsebenzini. Userobhothini ngesikhathi kukhala ucingo. Uyabona ukuthi kungena umyalezo ophuma kunina.

Silindile njalo, Ndodana.

Ngifuna ukuya emakethe manje ekuseni kungakagcwali’

Nebala uBhekani ucofa ucingo angene kwi-App yasebhange. Uthumela imali acabanga ukuthi izokwanela.

Kuqhamuka unyanyavu lwemoto, i-Mercedes Benz GLA, ifike ime eduzane kweToyota Corolla yakhe erobhothini. Le Mercedes iyona imoto emchazayo uBhekani kodwa yena uziphupha ehamba ngemnyama umbala. Liyavula irobhothi, isuke ishushuluza i-Mercedes-Benz GLA. Ubunjalo besimo abhekene naso ububona njengoba bunjalo ngoba kuyamcacela ukuthi kuyothatha iminyaka eminingi ukuqongelela imali ngaphambi kokuba akwazi ukuthenga lemoto . . . kodwa njengoba enezindleko ezingaka konke kufana nephupho.

Kuthe kusenjalo kukhale ucingo. Kufona udadewabo, uKhethiwe.

“Unjani kodwa, Bhuti? Ngiyathemba awungikhohlwanga mina nomntanami ngosuku lwakho lokuhola. Isimo simanzonzo, akukuhle neze. Ngicela ungisize ngemali,” kusho uKhethiwe.

“Dadewethu ngimpintshekile kulenyanga. Endlini kufanele ngithenge o-sofa abasha kanye nokunye okuningi,” kubeka uBhekani ngezwi eliphansi.

“Kodwa unayo nje imali, Bhuti Bhekani! Nisebenza kahle nonkosikazi wakho!”

“Izinto zinyukile zonke. Konke kuyabiza manje, Khethiwe. Futhi ke akubukeki kahle uma umnumzane wekhaya engayikhiphi imali emzini wakhe. Awungidedele kulenyanga ngilungise ekufanele ngikulungise. Ngizobe sengikwazi ukukusiza ngenyanga ezayo.”

“Inkinga yakho ukuthi umfazi wakho okudonsa ngekhala! Wena idliso walidla nopulasitiki. Ngabe kuyikho ukuthi ngoba nakhu uphumelele, usebenza kahle, usukhohlwa umndeni wakho?” kubhavumula uKhethiwe.

“Khethiwe, kade ngifakela uMama imali manje. Nizokwazi ukuthenga ukudla nogesi ngalemali engiyifakile! Kahle kahle nifunani kimi?” Naye useqala ukunyusa izwi manje uBhekani.

“Usho lemali uMama ayitholile manje?”

“Yebo, Khethiwe.”

“Usho ushintshi lona? Phela wena uhola imali eningi kabi ukuthi ungasithumelela imali encane kangaka!”

“Ayikho leyonto othisha bahola amakinati, Khethiwe. Nawe uyakwazi lokho. Kodwa kufanele ngabe nibonga khona lokho okuncane enginifakela khona. Eminye imindeni intula ngempela, ayikwazi ukuthenga ukudla, nokuthenga ugesi.”

“Baqinisile uma bethi ungabomthemba umuntu ubothemba itshe ngoba umuntu uyojika ngelinye ilanga. Wena usafunda enyuvesi wathi uzosenzela yonke into la ekhaya uma ususebenza!”

Ukhumbula ngempela uBhekani. Uyasikhumbula isithembiso asenza ngesikhathi eqeda enyuvesi. Empeleni wasigcina isithembiso ngoba wabakhela umuzi ekhaya. Wafaka yonke impahla yasendlini. Inyanga nenyanga uyabafakela imali yokudla nezinye izidingo.

Inkinga bona bavele bafune umholo wonke, yena agcine engasenayo imali yokwenza ezakhe izidingo.

“Khethiwe ufuna malini?” kubuza uBhekani ngezwi eligcwele usizi.

“Nazoke wena bhuti wami. Ngizodinga uR2000,” kusho uKhethiwe.

“Kulungile ngizobona ukuthi ngenza kanjani,” kusho uBhekani ngosizi.

“Ngiyabonga, bhuti wami,” kubonga uKhethiwe ngenjabulo.

Sitshele umbono wakho: Ngabe uKhethiwe uqinisile uma efuna uBhekani abasize ngalendlela abeka ngayo?