“Hawu iyona indlela obingelela ngayo umngani wakho le?” Kusho uThobani emamatheka. “Ngizobona wena, Zelwande. Unjani kodwa namhlanje?”

“Ngingcono kakhulu kunayizolo. Kwenzenjani ngavakashelwa nguwe?”

“Awuthi ngikusize ngebhakede. Seligcwele manje.”

UThobani uliqubula kalula ibhakede, alandele uZelwande. Akafuni ukungenisa uThobani emjondolo uZelwande ngoba akafuni ukuba abone ukuthi uphila ngokuhlupheka okunjani. Uma esicabheni uzama ukuthatha ibhakede kuThobani. UThobani umugudluza ngesinono, angene emjondolo.

“Izandla ezinhle njengezakho azidalelwe ukuqubula izinto ezisindayo. Ufuna ngilibeke kuphi ibhakede?”

“Libeke laphaya ngasesitofini,” kusho uZelwande elandela.

Ulandela amehlo kaThobani. UZelwande nezingane zakubo abanayo imibhede ngoba ayikho indawo. Ebusuku bandlala iziponji phansi, balale kuzo. Kodwa uThobani akakubuki konke lokho. Amehlo akhe akuZelwande. Ukugqolozela kwakhe uZelwande kwenza amadolo alentokazi axege. UZelwande usula isihlalo esidala.

“Nasi isihlalo,” kusho uZelwande.

Bayabukana bamamatheke.

“Zelwande, ngifisa ukwazi kabanzi ngawe. Ngicela sibe nosuku esizophuma ngalo sizikhiphe ukuze sazane. Ungangivumela ukuba ngikukhiphe?”

“Yini indaba ufune ukwazi ngami?”

“Inhliziyo yami iyakhululeka uma nginawe. Angikaze ngizizwe kanjena ngomunye umuntu selokhu ngazalwa.”

Amthinta enhliziyweni lamazwi uZelwande. Uyamamatheka kodwa akususe ngokushesha ukumamatheka ebusweni.

“Unesiqiniseko salento okhuluma ngayo? Uyabona ukuthi useMathinini, ufuna ukukhipha intombazane yakhona enakekela izingane zakubo ezimbili futhi engasebenzi?”

“Anginendaba nakho konke lokho mina, Zelwande. Ngifuna ukukukwazi kuphela.”

“Yebo, singazikhipha,” kusho uZelwande, ukuzithoba kukhazimula emehlweni.

* * * * *

Ukuthandana kwabo kuyisigubhukane ezinyangeni ezimbili ezilandelayo. UThobani uvakashela uZelwande nsuku zonke. Ufika nokudla akuthengile kanye nezipho. Asisekho isidingo sokuba aphume ayobheka amatoho ngoba konke akudingayo uyakuletha uThobani. Nezingane zakubo zijabulile. Baphuma njalo beyodla ezindaweni eziphambili. Kukwenye indawo edayisa ukudla kwasolwandle lapho uThobani ebuka uZelwande ngamehlo amsulwa.

“Ngiyakuthanda, Zelwande. Ngiyakuthanda!” kusho uThobani. “Angikaze ngizizwe kanjena empilweni yami. Ngakuthanda ubuqamama ngiqala ukukubona. Ngikuthanda kakhulu manje. Ngizimisele ngawe. Uwena kuphela …”

UZelwande uyashalaza manje ukhungethwe amahloni. Uphakamisa amehlo, abuke uThobani. “Nami ngiyakuthanda, Thobani. Kodwa uma uzimisele ngami kungani ungakaze ungiveze emndenini wakini?”

“Ngizokulungisa lokho maduze. Ngizokuveza emndenini wami. Ngifuna wazi ukuthi inhliziyo yakho ivikelekile ezandleni zami. Uwena kuphela. Uwena kuphela ongowami.”

Unyonyovu lwemoto kaThobani iseMathinini nsuku zonke, izolanda uZelwande. Umthengela izipho, ukudla kanye nezingubo zakhe kanye nezingane zakubo. Kuthi kungazelele abakhiphe abayise eholidini eziNtabeni zoKhahlamba ngamaholide ePhasika. Uma bebuya bathola ukuthi uThobani usewubhidlizile umjondolo wabo wakha isakhiwo sama- blocks esinophahla lwama-tiles! Awusapheli ugesi manje futhi kunemibhede emisha.

UZelwande nezingane zakubo bachitha isikhathi esiningi emzini kaThobani oseHilary kulezi zinsuku. UThobani ushiya uSenzo no-Aphile esikoleni ekuseni ngaphambi kokuba aphikelele emsebenzi lapho engumphathi kwaSARS. Uthumela i-Uber ukuba ibalande ntambama.

“Niyazi kukhona into ekade ngiyicabanga,” kusho uThobani, bedla isidlo sakusihlwa.

“Yini leyo, sthandwa sami?” kubuza uZelwande.

“Kunganjani uma nonke nithutha nizohlala nami?”

Ubuso bukaZelwande buchichima injabulo. Izibuka sakubuza izingane zakubo. Bonke bavuma ngamakhanda.

***

Sitshele umbono wakho: Kungani uThobani engakamvezi uZelwande emndenini wakhe?