Ilanga libalele lithe saka namhlanje, likhipha umkhovu etsheni. Indawo yaseMathinini ishisa ngokwedlulele njengoba yakhiwe ngothayela. UZelwande nabantwana bakubo bashaya kancane babheke esontweni, iShalom Assembly.

Leli sonto yisonto labantu abasindisiwe bamaKhrestu. Kusonta izicwicwicwi, abantu abaziphilela kahle – bonke baqathaka ezimotweni. Ngenxa yelanga elikhipha umkhovu etsheni uZelwande ugcina efika esontweni emuva kwesikhathi sokuqala kwenkonzo. Bangena umfundisi eshumayela. Bonke abantu bayaphenduka babuke losisi ohamba nezingane ezigqoke izinto ezidabukile.

Namuhla usuku olukhulu lapha esontweni ngoba indodana kamfundisi, uMxolisi, ibuya phesheya kwezilwandle eNorway emuva ngokuphothula izifundo zayo zobunjiniyela.

 

“Namuhla sidumisa ubukhulu bukaJehovah!” Kuqhubeka umfundisi. “Indodana yethu ibuyile. Ibuye iphethe umvuzo weMaster’s Degree. UJehovah uthi izibusiso azipheli kulabo abakholelwa kuye!”

Kubungazwa ubukhulu bukaSomandla, injabulo iyachichima ebusweni kubazalwane. Kodwa uZelwande uzwa inhliziyo ishona phansi uma ekhumbula ukuthi uMxolisi ndini lona babefunda naye esikoleni ibanga elilodwa. Kodwa uyawuphebeza lowo mcabango libuye bandla ithemba lokuthi ngelinye ilanga kuzolunga nakuyena. Uzithola esemamatheka uma ezibona ngamehlo engqondo naye esephumelele esekwazi ukunakekela izingane zakubo.

Umfundisi ujwayele ukukhokhela uZelwande imali engu R50 ngokushanela esontweni uma sekuphothuliwe ngenkonzo. Nanamhlanje uZelwande uyashanela njengoba izingane zakubo zidlala nezinye izingane ngaphandle. Uqeda lapho ahlale ebhentshini. Uzizwa ekhungwa umunyu, zigeleze izinyembezi. Kuthi esakhala kanjalo ezwe isandla simthinta ehlombe. Usula izinyembezi ngokushesha.

“Intokazi enhle njengawe kodwa ikhalelani?” Kubuza uMxolisi, indodana kamfundisi.

“Angikhali, kukhona okungene emehlweni.”

“Hawu! Zeh, kanti uwena? Kunjani kodwa mata?”

“Kuyaphileka mata. Ngiyakubongela kakhulu ngokuqeda kwakho iMasters!”

“Ngiyabonga mata kodwa bekungelula.”

“Ingakho bethi ukubekezela kuzala impumelelo.”

“Iqiso elimsulwa lelo elingephikiswe.”

Ingxoxo yabo yenza ukuthi uZelwande akhohlwe izinkinga zakhe okwesikhashana. Bahleka bashayane izandla bexoxa izindaba zabo zakudala. Phela ubungani babo babuhlanganiswe ukuthanda umsebenzi wesikole. Ekukhuleni kwabo wawubona ukuthi lezi zingane ziya kude empilweni. Nakhu sekwenzeka isiphihli sengozi . . .

Kwakuphele inyanga amatekisi ayengagijimi ayendiza. Abazali baZelwande basebefonile bathi basendleni. Itekisi ababeyigibelile yazithela elolini kwenzeka amanaphanapha. Akekho noyedwa owasinda etekisini.

Kwathi kuphela umngcwabo izihlobo zabona ezize ngayo. Akekho owayenendaba nabo. Amaphupho kaZelwande ashabalala nabazali bakhe. Ngezinsuku eziyisithupha uZelwande wayeka ukuba ingane waphenduka umzali ezinganeni zakubo.

UMxolisi ubaphelezela aze abafake endlini. Kumuphatha kabi uMxolisi ukubona isimo umngani wakhe aphila ngaphansi kwaso. Phela egcina ukuvakashela uZelwande babesaphila abazali bakhe behlala eflethini eChatsworth.

“Eish, Zeh. Kwabuhlungu ukukubona uphila kanjena,” kusho uMxolisi. “Kwenzekani eflethini?”

“Sasiqashile. Nezimali zama-policy ezaphuma zazizosilonda izinyanga ezimbalwa kuphela ukuba saqhubeka nokuhlala eflethini. Kwakufanele ngenze isinqumo ngokushesha. Sathola indawo la eMathinini, sathenga izinto zokwakha samisa lokhu okubonayo ukuze sikwazi ukukhosela.”

“Kwaze kwabuhlungu, Zeh.”

“Hhayi akunalutho, Mxo. Siyapatanisa ngamasentshana engiwatholayo uma ngithola amatoho.”

UMxolisi ukhipha u R50 ku-wallet. “Ngabe ngisiza ngokukhulu kunalokhu kodwa nami angikawutholi umsebenzi.”

“Ngiyabonga, mata. Kuzongisiza kakhulu lokhu onginika khona.”

Usizo lukaMxolisi lungabukeka luluncane kodwa luyikho konke kuZelwande nezingane zakubo. UZelwande uthumela uSenzo esitolo. Upheka i-rice, i-minced meat awaqazise nama-salad. Umjondolo wabo unuka ukudla okumnandi kwangeSonto njengeminye imijondolo yaseMathinini namhlanje. Balala kamnandi izisu zigcwele, besuthi.

***

Sitshele Umbono Wakho: Ngabe uZelwande wayisebenzisa kahle imali ye-funeral policy eyaphuma emuva kokushona kwabazali bakhe?