Kereke e be e tletše wa go falala: batho ba eme ka maoto, mola ba bangwe ba be ba dutše fase mebeteng ya bona. Luniko o be a eme lebotong moo go bonalago gore baswa ka moka ba be ba kgobakane gona. O ile a tlabega ge a bona gore go sa na le baswa ba bantši moo Makhomeni; o be a gopotše gore ba tla be ba sepetše ba ile ditoropong tše di kgolo.

Kopano e ile ya thoma gomme dilo tša sepela gabotse lebakanyana. Go fihla ge nhla e tsošwa ka supermarket yeo e bego e tla bulwa e se kgale. Phapoši e be e thabile ka kgonagalo ya go hwetša mošomo gomme yo mongwe wa baswa a botšiša gore go ile go thongwa neng ka lenaneo la dihlopo tša mošomo.

Well, e sa no ba fela polane yeo e thadilwego lephepheng gabjale,” Mokhantshelara o ile a realo, a šupa gore ga a tsebe. “Ke khamphane ya poraebete … le a di tseba dikgwebo tše tše dikgolo,” a realo, e ke o tšhošwa ke tšhišinyego ya go tšwa mepopodumong yeo e lego ka phapošing .

“Ba ka se tle mo go bula dikgwebonyana tšeo tša bona gomme ba hira batho ba go se dule mo!” Lesogana le ile la gogwa.

“Yaa! Ke kgale re dutše re letile gore mmušo o dire sengwe. Bjale bona ba nyaka go no tla mo ba dira tšhelete ka rena? Bae tšea tšhelete yeo le rena re se nago le yona?” Lentšu le lengwe la realo go tšwa bathong .

Go be go tletše go ngunanguna e le ge ba dumela seo.

“Re ka se se thekge seo, Morena Mokhantshelara. Batho ba ka se no ema ba lebelela seo se direga.”

“Re tla boekhotha šopo yeo gomme ra e fiša lorelore! “Yo mongwe o ile a goelela go tšwa ka morago.

Go tšere Mokhantshelara nako e telele go ba homotša batho. O ile a tshepiša gore o tla ya go ditibelopara gomme a ba botša seo batho ba se boletšego. Batho ba be ba sa kgotsofala, eupša ba tlogela taba yeo. Ya ba Mokhantshelara o fetela go ditšwa metsotsong.

Mahlo a Luniko a ile a hlahlatha le phaphoši, eupša gwa se be le yo a bolelago. O be a kgona go kwa mahlo a Jezile a mo hlabile ge a dula tafoleng le Mokhantshelara. Mahlo a gagwe a ile a lealea le phapoši gomme a sa nyake go lebelela moo Jezile a lego.

“Aowa, le se ke la ba le dihlong,” Mokhantshelara a realo. “Ge re sa bolele ka ditaba tšeo di re lebaneng, gona ga gona seo se tla diregago.”

Luniko o ile a lebelela mokhantshelara ge a le gare a bolela, ya ba mahlo a gagwe a ikhweletša Jezile ka hlago. O be a mo myemyelela, a mo šikinyetša hlogo, a mo hlohleletša go bolela. Borutho bo ile bja tlala ka mpeng ya gagwe mola le yena a mo myemyelela. Eupša o be a se na sebete sa go bolela. Ka fao, bjalo ka morutwana yo a lekago gore a se ke a kgethwa ka phaphošing, o ile a lahlela mahlo fase. O be a sa ikwa e ke a se setho sa toropo yeo, gokare o be a sa tsebe kudu mo a ka bago le seo a ka ngongoregago ka sona. Motho yo mongwe yo a kwišitšwego bohloko kudu ke yena a swanetšego go bolela, e sego yena.

Erile ge ka moka ba se sa nyaka go bolela, Mokhantshelara a tswalela kopano. O ile a gopotša batho gore kantoro ya gagwe e dula e butšwe, batho ba ka etela neng goba neng gomme ba ba ba ntšha dipelaelo tša bona sephiring. Ke moka ba phuthaphutha tafola, ba kgoboketša dilo tša bona mola batho ba lebile lebating.

Kopano e be e fedile gomme Luniko a iphetotše kgogo. O be a kwele bose ge a be a phatlalatša molaetša ka kopano, a botša batho ka moo go lego bohlokwa ka gona go dira gore mantšu a bona a kwewe. Eupša erile ge nako e fihla ya gore a ntšhe la gagwe lentšu, a tšidifala. Dilo ka moka tšeo a di boditšego Jezile di be di sa hlahišwa.

O ile a tšwa le batho ba bangwe, a iponelela ka boleta le bao ba bego ba na le yena. O be a le ka ntle, le yo mongwe wa batho bao a tsenego le bona sekolo kgale, ge Jezile a tla tla go yena.

“Gobaneng o sa bolela selo?” O ile a botšiša ka mahlo a go tuka. “Tšohle tše o di boletšego ka lunch, o reng o sa bolela?”

“Ke go boditše, ga di nnyake-”

Mahlo a Jezile a ile a retologa ka maatla, a mo gagola. O be a bonala a befetšwe, a swabile.

“Se ke sona seo batho ba se dirego. Ba ngongorega ka gore mmušo ga o dire selo, mola ba sa tšee maikarabelo go huetša diphetogo tšeo ba di nyakago,” o ile a latofatša.

A sepela kgauswi ga gagwe. Luniko o ile a ikwa a swabile ge a le gare a eme gomme a mo lebeletše ge a dumediša badudi. O ile a bulela bakgekolo ba bangwe lebati la gagwe, a tsena koloing ya gagwe a sepela.

***

Re botše: Na wena o ka ba le sebete le boitshepo tša go bolela kopanong ya setšhaba? O kile wa se dira se? E le ka taba ya eng?