Morago bošegong bjoo, Luniko o ile a leba phapošing ya Xoli gomme a mo hwetša a ithuta.

“Na o setše o dirile dikgopelo unibesithing?” O ile a botšiša, a dula bolaong bja Xoli.

“Ke setše ke lebeletše mafelo a mmalwa. Mr Mbhashi o re bokaone re dire dikgopelo diyunibesithing ka moka tša mo nageng.O ka se tsebe mo o ka felelago. Le gona ke nyaka go ya kgole le lefelo le ka mo go ka kgonegago.”

Luniko o be a nyaka gore Xoli a ye yunibesithing gore a dire se sengwe ka bophelo bja gagwe. Eupša le yena mong o be a swanetše go hwetša mošomo ka pela gobane tšhelete ya mmagwe ya phentšhene e be e ka se kgone go ba hlokomela lebaka le letelele.

“ Bona sis, ke thabile gore o boile gae. Mma ga a rate go balabala eupsa ka nako tše dingwe arthritis ya gagwe e a šorofala, gomme nka se kgone go mo hlokomela ke le tee. E sego ge ke hloka go lebelelana le dithuto tša ka.”

“Ke ka moo ke boilego, go mo hlokomela, le wena. Bjale ithute gomme o ye o kitimišane le ditoro tša gago. Ke gae bjale, ke tla hlokomela bomma.”

“Eupša bjang? O tla hwetša kae mošomo?”

“Ga bjale ga ke tsebe, Xoli. Eupša ke tla loga leano.”

“Ge fela o ka se felele bjale ka Zandi. O bereka pareng mola toropong gomme ke kwa gore ka nako tše dingwe o fela a direla ba bangwe ba bareki ba banna difavour.”

Xoli o be a tsopotše lentšu le ‘difavour’ moyeng. Se e be e se selo seo motho wa ngwaga ye 18 a be a swanetsše goba a šetše a tshwenyega ka sona.

“Le mošemane yola o bego o fela o mo ruta … ba re ke mang? Well, o rekiša dithoto tša kgale bjale” A tsopola moyeng gape go ‘dithoto tša kgale’. “Ke senokwane go ya ka nna. O hwetša kae dilo tšeo tša maemo tšeo a di rekišago?”

“Xoli, tše ka moka o di kwa kae? Ke na le nnete ya gore e noba fela mabarebare a torotswana ye?”

“Mothaka yoo ga se a phase le matric eupša o gerema ka kušeše gohle mo. O hwetša kae tšhelete? Ga gona le motho yo a tsebago mo a berekago. Xoli o ile a šikinya hlogo. “Ga ke nyake goba sealoga seo se senago mošomo. Ke ba bantši le go feta mo. Ba bolela sekgowa se sekotokoto, gomme ba dula mola khoneng, ba balabala ka mo mmušo o se nago mohola ka gona.

“O ka se ke. Wena o tla ba sealoga sa go tšwelela wa phela bophelo bja maemo kgole kua toropong .Ge e le gore o nyaka go tšwa mo Makhomeni, boela dibukeng tša gago.”

Luniko o ile a emelela gomme a laela Xoli. O ile a leba phapošing ya gagwe gomme a tswalela lebati. O ile a theogela fase, diatla tša gagwe di le hlogong, gomme a kwa lešoba ka mpeng ya gagwe e le ge a ipotšiša ge e kaba o dirile phošo e kgoloe ka go boa gae.

***

Re botše seo o se gopolago: Na ekaba Luniko o dirile phošo e kgolo, goba go thuša go hlokomela mmagwe mo Makhomeni go swanetše go tla pele?