Tšatšing le le latelago, Luniko o ile a felegetša Xoli sekolong ka tshepo ya gore o tla kgona go bona Makhomeni e sa na le mahlasedi a maswa. Diterata di be di šetše di bobola ka lethabo. Go be go na le batho ba lebile mešomong, bana ba lebile dikolong, barekiši bona ba šetše ba lokiša mebaraka ya bona mekgotheng ya thekišo. Makhomeni e be e se gampe go ya le ka mo moratho wa gagwe a e hlalošitšego ka gona. Luniko o ile a kwa tshepo e mpsha e gola ka gare ga gagwe.

Eupša, go be go se na tlhabologo e mpsha, ntle le khereše gammogo le phaka yeo e bego e na le metšhene ya go itšhidulla yeo go se nago motho yo a e šomišago. E rile ge lephakuphaku la mesong le hweletše, toropo ya lebelelega e hlagetše.

Luniko o ile a leba mo bokgobapuku bo bego bo le gona. Moago o be o ile. Go šetše fela ditena tše mmalwa tšeo di swelego, le khontheina yeo gabjale e bego e somišwa bjalo ka bokgobapuku. O ile a tsena gomme a hwetša mosadi yoo a bego a dutše tesekeng go nale khomphutha ya kgale ka pele ga gagwe. Ga se a ba a lebelela le ge Luniko a tsena.

Dišelefo tša dipuku di be di tletše lerole ebile go nale dimekesini tša kgale go tše dingwe tša tšona. O ile a topa puku šelefong ye nngwe, mokokotlo wa yona o e sa mpshafetše le matlakala a yona a sa kgomiwa. Go be go sena sekibo khabareng ya ka gare, go šupa gore ga se ya ka ya tšeiwa. O ile a bala boka morago bja yona, gomme a fetša ka gore a e hlolahlole. Ga go swane, o tla ba le seo a tla se balago ge a fihla gae.

O ile a leba go laeporariyene, yoo le gabjale a sa tsebego go mo lebelela le ga tee.

“Ke be ke rata go tšea puku ye, hle,” o ile a realo.

Mosadi yoo o be a lebelelega a selekegile gomme a thoma go fetlekotša ka tlase ga khaontara a nyakana le sengwe. O ile a ntšha puku ya go ngwalela, ya go swana le tšeo di šomišwago sekolong dithutong tša dipalo. O ile a bula lephepha la mathomo, a e bea khaonthareng le pene, gomme a e retološa gore e lebelele Luniko … nako tše ka moka a lebeletše papadi ya gagwe ya khomphutha.

Luniko o ile a saena leina la gagwe, tšatšikgwedi, le leina la puku. A kgoromeletša puku morago go laeporariyene gomme a leta, gore eng, o be a se na bonnete.

Mosadi o ile a lebelela puku gomme a bona leina la gagwe.

“Luniko!” O ile a realo e le ge a lemoga leina. “Heeeeeee, ke be ke nagana gore o Joburg. O boile neng?”

Luniko o be a se na bonnete bja gore mosadi yoo ke mang.

“Matšatši a se makae a go feta,” o ile a realo. Mosadi o rile ge a lemoga go hloka nnete ga gagwe, a itsebiša.

“Ga o sa nkgopola, he? Ke nna Nandi, Nandi Mangaliso. Re tsene sekolo mmogo.”

“Of course, Nandi. O reng fela? Ke hairstyle ye ya gago, sorry.” Luniko a bolela maaka. Mosadi yoo o be a bonala e le yo mogolo kudu go ka ba thaka ya gagwe.

Bobedi ba ile ba tšea dikgang lebaka le letelele, Nandi a tšhela Luniko ka mabarebare a maswa. O mmoditše ka megwanto yeo e bilego gona, go fišwa ga bokgobapuku, ka moo a bego a swanelwa ke go namela a ye toropong ya kgauswi go sekena le go romela dipampiri tša go kgopela mešomo. Nandi, le ba bangwe ba bantši bao ba dirilego seo.

“Eupša tšhelete e ile ya fela ka pela; go no ba bjale,” Nandi o ile a realo.

Luniko o ile a nagana ka katsete ya mešomo(JobGazette) yeo ba bego ba e hwetša mahala kua yunibesithing. O ile a hlologela ditokologo ka moka le di phihlelelo tša lefase tšeo a kilego a ba le tšona Joburg.

Nandi o mmoditše ka bao ba nyetšwego, bao ba nago le bana, ba go hlokofala le bao ba phomeletšego ka go ya Joburg goba Kapa.

“Eupša lesogana la gago lona le sa le gona,” Nandi o ile a realo.

“Lesogana la ka?” Luniko o botšišitše, ka tlabego. O be a sa tsebe go ratana le motho sekolong se phagamego.

“Jezile, man,” Nandi a realo. “Mmagwe o hlokofetše, shem, gomme gabjale o hlokomela papagwe. Pušara ya gagwe e tswaletšwe gomme o noba noši, monna wa batho.”

Luniko o ile a ikhwetša a fufulelwa ge a e kwa go bolelwa ka Jezile.

Ayabonga Jezile, mothupi yo mogolo wa pelo ya Luniko.”

“O sa fiša, yho!” Nandi o ile a realo,a itirela moya. “Eupša o dula toropong bjale. Mohlomongwe o tla mmona gona mo. Tšea dinomoro tša ka šedi, re swanetše re bethwe ke moya tšatši le lengwe.” Nandi o ile a ngwala leina la gagwe le nomoro nkgepetlaneng ya lephepha gomme a mo fa yona.” O WhatsApp. Ke tla go bontšha gore di boya kae matšatši a ka mola toropong.”

Luniko o ile a laela gomme a tšwela ntle letšatšing leo le bego le fiša, la go hloka kgaogelo la Makhomeni.

***

Re botše: Na o sola Nandi ka go hloka kgahlego mošomong wa gagwe wa go sepetša bokgobapuku bja ka gare ga khontheina?