Ukuthathwa kwezithombe kuhlelelwe lo Mgqibelo ozayo. Ngilokhu ngiphupha ngakho ngingalele isonto lonke.

Ngalolo suku, ngithatha isitimela esiya edolobheni. Igumbi lokuthwebulela izithombe alisebenzisa ngalolo suku lisekolishi afunda kulo futhi igumbi elikhulu eligcwele ukukhanya kwemvelo.

Kukhona abantu ababalelwa eshumini nesihlanu kulokhu kuthwetshulwa kwezithombe – ocwala izinwele, ocwala ubuso, ohlela amalambu, kanye nosiza ekhamereni. Wonke umuntu ungiphethe kahle nangenhlonipho – ngizizwa sengathi ngingusaziwayo ngaleso sikhathi!

Emva kwemizuzu eyishumi, ngigqokiswa isembatho esiyi-avant-garde frock. Kimina, kubukeka sengathi ngingumlingiswa endabeni yesayensi engelona iqiniso. Isiphika siyamangalisa ngobukhulu, bese okuphakamisa amahlombe kubukeke sengathi amaphiko.

Ngibona uJonah eza ngakimi. Ngizizwa nginamahloni engubeni yami, kodwa akufani nosuku lokuqala mhla ngiqala ukumbona. Ukhipha izingalo ukukhombisa ukuthi uyakuthanda akubonayo.

“Umuhle! Ubukeka njengomsebenzi wezobuciko!”
Ube esengiholela endaweni okuzosetshenzelwa kuyo. Iyakhanya kakhulu futhi inamalambu akhanya ngaphansi kwezambulela ezimhlophe ukuze ukukhanya kushayise kuwo kubheke shone yonke indawo. Amehlo ami aqala ukukhala ngesikhathi ngihlala phansi.

Ubuso bukaJonah buyaswaca. “Ngabe konke kuhamba kahle? Hawu, uyakhala … yini?”

“Akulutho,” ngisho, ngicwayiza ngezinyembezi. “Ukuthi nje amehlo ami azwela kakhulu. Ngoba…” Ngaphambi kokuba ngithi “ngiyisishaywa”, uJonah uvuma ngekhanda, uyaqonda ukuthi ngithini, bese ememeza, “Khanyisani amalambu ngokufiphele!”

Kucacile ukuthi kukhala isicathulo sakhe la. Amalambu ayeka ukuhlaba ngaleso sikhathi, ngase ngikwazi ukubona futhi.

Ukuthatha izithombe kudlula njengephupho, ngiphupha sengathi kungephele.

UJonah ungitshela ukuthi ngingunobuhle wemvelo nje, nokuthi ubuso bami bukhombisa imizwa, nokuthi uyabuthanda ubuqotho engibukhombisayo uma ngibuka ikhamera.

Bengingazi ukuthi ukuba qotho kuyikhono elithile. Noma kunjalo, ngijabule kakhulu.
Njalo uma ngibona ukuthi bani kwelambu, ngikucabanga kuwukungiqabula kwezindebe zakhe.