UThandi akakukholwa lokhu okuphuma emlonyeni kadadewabo. “Manje mina kufanele ngihambe ngiyephi ukuze nibe ne-special time yenu? Ngiphume ngiqhomoloze emgwaqweni? Ngiyacabanga ukuthi ufuna ngithathe no-Avile ngiphume naye ukuze nizijabulise nalesi sidakwa sakho. Kukhona into ongayazi ngalo Themba wakho. . .” kusho uThandi. U-Avile uqala ukukhala ngenxa yamazwi abo aphezulu. UThandi agcine engakuqedanga lokhu akade ezokusho.

“Kumele uhambe kini,” kusho uThandeka, umngani omkhulu kaThandi, ngesikhathi emxoxela ngesimo sakubo. “Hamba, mngani, khona uNomsa ezobona ukuthi ubaluleke kangakanani empilweni yakhe. Yilapho ezobona khona ukuthi kumele akulalele.”

“Ngiyafunga ngizombulala uThemba uma ephinda engithinta,” kusho uThandi besendleleni eya esontweni.

“Kumele uzitholele i-boyfriend,” uThandeka ufutha i-bubble gum ayiqhumise ngolimi, “A cute, strong, handsome boyfriend ezoshaya uThemba uma kukhona akuzamayo. Imfake unyawo nesibhakela.”

“Ngizoyitholaphi i-boyfriend njengoba ngihleze ngisekhaya ngigadane no-Avile?”

UThandeka uyaziwa ngokuthanda ubumnandi. “Ngingakusiza kuleyo ndawo,” ucifela uThandi iso. “Ngizokuzamela. Ngibazi bonke abafana abahle lapha endaweni. Ngineso elihle ngalapho!” uyahleka aqhubeke, “Nginamehlo amahle, amabele amahle, izindebe ezihalisayo, imilenze ehlanyisa abafana, ne-. . .”

“Hhayi bo!” uThandi uvala umlomo kaThandeka ngesandla ngoba kukhona abantu abadala ababalandelayo abayizwayo le nkulumo.

Ja,” kuqhubekauThandeka esusa isandla sikaThandi sebedlulile abantu abadala, “Uyathanda ukwenza sengathi awukaze ube nayo i-boyfriend. Ungacabangi ukuthi sengakhohlwa ngawe noSimphiwe ehlathini elisemuva kwehholo lasesontweni ngesikhathi sisafunda u-Grade 8!”

“Hhayi kodwa nawe Thandeka ufana nendlovu. Awukhohlwa lutho,” kusho uThandi.

Iqiniso ngukuthi noThandi uyasikhumbula lesi sigameko uThandeka akhuluma ngaso. Uyazi nokuthi ngeke aphinde asikhohlwe. Kuthiwa you never forget your first time. Kwakubuhlungu uSimphiwe engena kuye ngokuphuthuma, uThandi engakalindeli. Wamxoxela konke UThandeka waqedela ngokuthi, “if you know what I mean.”

Waba nenhlanhla wangakhulelwa uThandi ngoba baya ocansini bengakusebenzisanga okokuzivikela. UThandi wambuza uSimphiwe ukuthi uyiphethe yini ikhondomu. Wavuma womkhombisa, kodwa uThandi wayithola phansi esihlabathini ingavuliwe ikhondomu. Kwakuthi akakhale ngoba base beqedile. Wakhala ubusuku bonke ngalelo langa.

“Angiphindanga ngambona uSimphiwe emuva kwalolo suku. Uyazi, Thandeka, ngaba nenhlanhla ngangakhulelwa, ngangathola ne-STI. Ngeke ngiphinde ngivumele isimo esifanayo senzeke.”

Ebumnyameni ehlathini noSimphiwe, kwamcacela uThandi, wazithembisa ukuthi, “Uma ngingagulanga ngangakhulelwa, I will never do it again.”

Wazithembisa, wafunga wagomela. Nakhu manje uThandeka uzama ukumtshela ukuthi kumele azitholele i-boyfriend. Cha, akadinge boyfriend. Akudingayo nje ukuthi lesi sidakwa esinguThemba siphume ezimpilweni zabo. Udinga ukuthi amkhiphe emicabangweni yakhe. Ngeke alokhu acabangana ngokuhlushwa uThemba.

Ngeke ahleze ecabanga ngesigameko lapho uThemba wenyusa isandla efuna ukumthinta ngaphansi kwe-school uniform. Wakwenza lokhu ehleli esihlalweni egone uAvile, uThandi esondele kuye emlethele ibhodlela lengane. Uyazama ukuyikhipha engqondweni indluzula uThemba asifaka ngayo isandla sakhe, izinzipho zamklwebha ngesikhathi ezama ukufaka isandla ngaphansi kwelastiki yephenti.

‘Nginezinto ezingcono kabi engingacabanga ngazo, ngaphandle kukaThemba. Kodwa kulukhuni ukungacabangi ngalezi zinto angenza zona,’ uThandi ukhuluma ngenhliziyo. Egcina ukuzama ukumthinta, uThandi wadonsa ipani lokuthosa esitofini. U-Avile wayelele wavuka wakhala, uThemba waphuma wahamba.

Wamshaya ngempama ngesikhathi ezama ukumqabula. Kwakungathi akayizwanga leyo mpama waqhubeka wasondela, uThandi wamemeza.

“Ngizokuceba kuNomsa. Ngizomtshela uNomsa. You bloody bastard!” Kumemeza uThandi esondela nepani. Kodwa uThemba waphakamisa u-Avile wavika ngaye ngoba azi ukuthi ngeke amshaye ngepani angathinteki u-Avile. Uyalazi igwala lamagwala.

“Ungaphinde uyenze le nto,” kwasho uThandi, “uma uphinda ngizokubulala!”