Bakhawuleza bafika kwaPhumla, umpheki.

“Ndifuna okona kutya kumnandi kwesiNtu sisi. Le nto ndiyenzela intandanekazi, ikumkanikazi yentliziyo yam. Inkosazana uMaTshezi,” watsho uVuyo xa ecacisela umpheki, uPhumla.

“Uthanda mculo mni umakhulu wakho? Sendifuna ke ukuyibaxa kanye, kuba ndiyabona awuziva ngalo makhulu wakho,” watsho eqoboza iliso uPhumla ejonge kuAnathi.

“Yho! Uyazi ukuba wathi eqala ukundibona, wabe sele endibiza makoti! Ndimthanda iindidi mna kuqala, usuke wangula makhulu wam ndingazange ndimbone.”  UAnathi wayekhumbula la mhla umakhulu Tshezi  wampha ngawo ibhasikithi ezele ngamaqanda okwenyani, njengoko wayesitsho xa ethetha ngawo.

“La ngawe qobelo mntanami, amakoya okwenene, hayi le miyawu yawu niyithenga ezivenkileni, ongafika nomthubi lo ungekho mthubi kuba ngamaqanda enziwe ngomtshini! Sukaa! Asoze nditye loo nto mna!” atsho umakhulu umaTshezi.

“Uyabona Phumla, ukuba ungambona umakhulu wam ngoku, nawe ungavela umthande nje. Unobubele obungaphaya, unentliziyo entle kwaye mhle ngendlela emangalisayo. Angade abe ugobile ngoku akasakwazi ukuma nkqo, kwaye uxhathisa ngomsimelelo kodwa usesemandleni,” watsho ngamabhongo uVuyo.

“Hayi ke kuyacaca ukuba ndiza kude ndidibane nomakhulu wakho ngala mini inkulu. Phofu ngathi kuza kufuneka ndiye kujonga ukuba izinto zime njani, nokuba sakukubeka phi ukutya ngala mini, ndijonge ke nezinye izinto.”

“Umakhulu usahlala kula rontabile wakhe ufulelwe ngengca, nangona sendimakhele indlu enkulu enamagumbi amathandathu yakugqiba yaba nayo neveranda. Sinalo nekhitshi elikhulu kodwa abantu belali bayakuhlala ententeni phambi korantabile kamakhulu,” wacacisa uVuyo.

Wabuya wongeza kwakhona, “Umculo ke ngaphandle kwamathandabuzo ngumculo womngqungqo waseAfrika. Abona bantu abathandayo nguHugh Masekela kwakunye negqala lomculo laseZimbabwe, uOliver Mutukudzi.”

“Kulungile, ndivile. Umakhulu wakho uyawazi umculo ndiyambona. Ubuthe kanene siza kupheka isityu senyama yegusha, umngqusho oneembotyi, amadombolo nenyama yenkukhu, amarhewu esintu kwakunye nesiselo sejinja. Nenyama yenkukhu eqhotsiweyo,” watsho uPhumla efunda kwincwadana yakhe abebhale kuyo eqinisekisa kuVuyo. “Kwaye ke siphekela abantu abangamakhulu amabini, andithi?”

“Umm! Uyazi ukuba bangaba ngaphezulu kodwa masithembe ukuba kuya kulunga. Ukuba bangaphezulu kunoko sakwenza icebo ngoko,” watsho uVuyo.

“Kulungile. Ndibazi kakuhle abantu belali, abadingi kumenywa koko basuke bazimeme ngokwabo bakugqiba bafune ukutyiswa. Kuba ngathi bakwenzela inceba ngokuzimasa itheko lakho, ubukho babo bubesisihombo setheko lakho. Hahahah! Ndiyabathanda kodwa abantu bakuthi noxa kunjalo.”

“Yile nto kuthiwa bubuntu leyo. Sikhule njalo sonke kuba abantu abanandawo yimbi bangaya kuyo, abanye baya kuba belambe esiswini, bengakhange bayitye inyama iintsuku eziliqela, uyaqonda,” wongeze watsho uAnathi.

“Ndiyazi. Ndiyazi kakuhle loo nto,” waphendula uVuyo.

“Enye into Phumla, uncede uqiniseke ngombona owojiweyo, umakhulu uwuthanda kakhulu.” UVuyo wayelibele ngawo.

“Kulungile, masele ndisongeza iirostile kodwa kuza kufuneka ndibe nako nokunye nje ukutya kwale mihla, kaloku abanye abantu abakuthandi ncam ukutya kwesintu,” wacebisa uPhumla.

“Kodwa ayilotheko labo nje, lelikamakhulu wam. Inkosazana yaseAfrika. Bayakutya loo nto bayinikwayo. Kuphele ukuthetha. Ubusele ucingile ukuba uza kuyenza njani ikeyiki yakhe? Ukhethe yiphi kweza ziketshi bendikuthumelele zona,” wabuza uVuyo.

“Ndicinga ukuba ndiza kuyenza ngetshokolethi nevanila ibe ngathi linqugwala. Uyabona itshokolethi le iza kumela umbala wodaka lwenqugwala likamakhulu wakho, apha ecaleni ndiza kwenza iinkukhu ezixhola phantsi engceni kwaye ndifakele neenkomo ezitya ingca ecaleni kwendlu.”

“Kwowu, umakhulu uyakuvuya ndikuxelele. Andisengxame,” watsho uVuyo ebobothekile.

“Makhe ndimfowunele ndive ukuba akanazinto azidingayo na edolophini, mhlawumbi izinto ezifana namayeza eenkomo okanye ukutya kweenkukhu,” watsho uVuyo wabe ekhupha ifowuni yakhe emfowunela.

Wayiva ikhala ngaphaya wabuya wayiva endaweni yokuphendulwa yasuka yacinywa.

“Kutheni endiqhawula na umakhulu? Ndiqinisekile ucofe iqhosha elingelilo. Mandiphinde ndimtsalele kwakhona,” watsho ephelile yintsini uVuyo waphinda wacofa inombolo kwakhona, kodwa kweli tyeli umakhulu wayicofa kakuhle kuba uVuyo wamva ekhwaza ngaphaya ngelo lizwi lakhe lirhabaxa.

Heyi wena Vuyo mntanami, le fowuni iba nengxaki ngamanye amaxesha andiwaboni kakuhle nala maqhosha. Uphi na? Uyabuya kule mpelaveki?

“Ungatyholi ifowuni makhulu kanti ngamehlo akho. Ayinangxaki tu lo fowuni,”

“Aa! Suka! Thula wena,” wazama ukuzithethelela umakhulu kweliya cala, ehleka kancinci.

“Molo makhulu! Unjani? Ngumakoti wakho ngapha,” wakhwaza uAnathi esondela efowunini, kuba wayemva ethetha kwelinye icala.

“Heyi wena Anathi awukwazi nokundiphekela imifino! Wawathanda la maqanda?”

“Ewe makhulu, ndiyabulela kakhulu, la maqanda ayemnandi nyhani. Ndawathanda shem.”

“Waweva ke ukuba anencasa eyahlukileyo kula maqanda obuxoki eniwathenga evenkileni?”

“Ewe makhulu, hayi lawa ngaweqobelo mpela, amakoya okwenene, ” watsho uAnathi esebenzisa ela gama lalisetyenziswe ngumakhulu ngala mini wayempha la maqanda. Bahleka bobabini.

“Uphile kakuhle kodwa makhulu? Ingaba yonke into ilungile ekhaya? Ziphilile iinkomo? Unjani yena uMazomzi? La madoda ayampha phofu la mgubo bendiwuthengile” wabuza uVuyo.

“Arrha, mntwan’omntwan’am, imibuzo engaka! Ndiphilile mna. Usizana lwenkomo yam alutyi tu. Ndide ndayithandazela la mazi phezolo, Vuyo. Iyandihlupha into yayo, mntwan’am,” Ilizwi likamakhulu Tshezi lasuka lavakala lidakumbile ngoku. “Ungazikhathazi makhulu, uMazomzi ukuzalele amathokazi amahle nawo asele ezele awawo amathole,” wazama ukumthuthuzela uVuyo kodwa kwakungekho lula.

“Awunakuyiqonda kakuhle wena Vuyo le nto, phofu andilindelanga nokuba uyiqonde,” waphendula kodwa esadakumbile.

UMakhulu Tshezi wayeyithanda kakhulu la mazi yenkomo.

“Ke ngoku ufuna ndikuphathele iyeza lokuyihlaba? Ityuwa okanye ivitamini? Ndingathetha noSokhemisti apha edolophini banamayeza alunge kakhulu eenkomo.”

“Akusekho sidingo soko mntwana’m, uSkhwehle sele eyihlabile la nkomo apha ezintsukwini, kodwa kusasa nje uthe xa eyikhangela, wanikina intloko esithi ngathi intsuku zayo zibaliwe. Ndikhathezeke kakhulu, mntwana’m.”

“Owu, Tshezi wam uxolo torho. Ingaba uyasela oku kwamanzi ke?”

“Hayi mntwan’am, tu. UMazomzi akaseli naloo manzi, oko ebelele ethe natya ezantsi kwegadi. Ndivele ndamenzela nje ixhobongwana kula ndawo kuba akakwazi kuvuka aze ebuhlanti. Ubuthathaka kakhulu, mntwan’omntwana’m,”

“Kwekh, ndiyaxolisa kakhulu makhulu, kodwa ke noko la mazi ikusebenzele. Ndiyayihlonipha mna. Ngokwasempilweni kusekuhle kuwe phofu? Ingaba u anti Zoliswa ebekhe weza kukubona?”

“Loo anti wakho uthe uyakuza ngala veki yetheko lam lokuzalwa. Bonke phofu bathi bayeza. Uyabazi kaloku baza kuza bebaleka kuba abazikucelwa mali okanye kuthwe nabo mabathenge,” watsho umakhulu eqhula, ehleka.

“Hahaha! Ndiyamazi uanti Zoliswa ligqolo kakhulu emalini. Kodwa ke kuhle kuba siza kube sivuyela ukusiphatha kwakho kakuhle ngothando. Ndifuna ukujuxuza kunye ngala mhla. Ndifuna ukuyenza la mini yakho iphucuke. Ndifuna ukukubona udanisa, uyeva? Uza kwenza la mxhentso wenu wokutyityimbisa amagxa, andithi Khulu? Ingaba usakwazi phofu ukushukumisa amagxa kanye ngolwa hlobo wawusenza ngalo useyintombi?”

Wasuka wayiqhekeza intsini umakhulu uTshezi kweliya cala.

“Owu, uthi kula mathambo am ome nko ndingaba sakwazi ukushukumisa amagxa, andisathethi ke ngesi sinqe sam sigoso! Sukudlala ngam wena,”

“Kulungile ke makhulu uyakusuka ushukumise nje intloko qha. Kodwa ndifuna ukukubona wonwabile ngala mini.”

“Kukho umngcwabo ke ebumelwaneni, kodwa andikhange ndiye kuba bendisathantamisa uMazomzi kwaye ke nemilenze yam ibindiqaqambela kwezi ntsuku. Ndiyile kodwa izolo ndise umthandazo elusatsheni.”

“Owu, abazi kukuqumbela ke xa ungayanga, uyabazi kaloku abantu belali.”

“Arrha, andikhathali ukuba bacinga ntoni, kumele ndikokose impilo yam kaloku. Ngaphezu koko la mfana wabo uhlatywe ekhuthuza imoto yomntu,” watsho umakhulu.

“Ndiyayazi la ntwana. Kubi ke kuba ife isencinci kangaka.”

“Ndive nokuba baye emntwini ukuya kuvumisa ukuba ngubani igqwirha elimbuleleyo,”

“Ngoba? Liza kubasenza ntoni igqirha ngoku?”

“Ewe wethu, lusizi oluya mntwan’omntwan’am, kodwa ukuba uphilisa abantu kabuhlungu, nobakho ubomi buyanqanyulwa kwangoko. Yima Vuyo, izinja ziyakhonkotha apha phandle kumele ndiye kuvela ndibone yintoni ingxaki,” wayiqhawula njalo incoko.

“Kulungile Khulu, sakube sincokole, ndiyathemba imilenze yakho iza kuba ngcono. Usenazo iipilisi zeentlungu?”

“Ewe zisekhona ezi wawundithengele zona ngala mini. Andithandi nokuzisebenzisa qho. Bendizenzele umhlonyane ndawuphunga, kuthwa unyanga zonke nje izifo. Mna ndikhetha ezi ti zam zinyangayo kuneepilisi.”

***

 Khawusixelele:  Ucinga ukuba zikhonkothiswa yintoni izinja?