Esibhedlele umakhulu Tshezi wafumana uncedo olukhawulezileyo.

“Enkosi Bawo, uyaphila.” Lawo ngamazwi ka-Anathi xa befika esibhedlele ekunye noVuyo. Kwakusele kudlule iiyure ezintathu. Wayesindile ekufeni. Intloko yakhe yonke yayigqunywe ngamabhandeji amhlophe nawayesele engcoliswe ligazi kungoku nje.

“Khulu! Makhulu wam!” UVuyo wayebindekile engakwazi nokuthetha. Waguqa phantsi ecaleni kwebhedi kamakhulu wakhe waza wabamba isandla sakhe. Akazange akwazi ukuzibamaba iinyembezi ezazitshisa emehlweni, waziyeka zehla wuuuu zaba ngathi yimijelo ukuhlisa izidlele. Wayeduda umzimba lo wonke.

Wayesesezintlungwini umakhulu Tshezi, kuba wavela wanqwala waza wasibamba wasiqinisa isandla somzukulwana wakhe kodwa akathetha nto.

“Uxolo Khulu. Ndiyaxolisa bekungamele ukuba ndikuyeke wahlala wedwa.”

“Ayilo tyala lakho, Sthandwa,” wasebeza u-Anathi.

Phantsi kwamabhandeji umakhulu Tshezi wazama ukusebeza. “Ndiza kuba ngcono mfana wam. Mkhulu uThixo ngaphezu kwabo bonke abenzi bobubi kweli lizwe, kuquka noSathana uqobo.”

“Ndisandula ukufowunelwa ngubhut’Skhwehle,” watsho uAnathi encumile ejonge kuVuyo emehlweni. “Abanjiwe la makhwenkwe mabini enze le nto nyo kuquka nala mnyangi.”

“Ndiyafuna ukubabona. Ndiza kubabulala ngezandla ezi zam,” watsho uVuyo esosula iinyemebzi iinyembezi emehlweni akhe. “Bayenza njani man into enje?”

“Ngxesi Sithandwa sam. UKhulu uza kuba ngcono ugqirha undixelele. Ina, thatha nantsi itshefu usule ubuso bakho,” watsho uAnathi ezama ukumqinisa uVuyo owaye egixa ngenxa yosizi.

Umakhulu wayecimele mba kodwa wavela wanikina intloko. “Ndiyaqonda mntwana wam. Xa ndiphuma apha…” Kwakusenzima kuye eqaqanjelwa.

“Ungakhathazeki Khulu. Lala ngoku. Ndiza kuhlangana nawo la makhwenkwe,” watsho uVuyo.

Wanikina intloko umakhulu Tshezi.

“Bayeke mntwana’m. Sineentshaba ezininzi ezisingqongileyo. Bayekele kuSomandla,” watsho encwina eqaqanjelwa.

Oogqirha babemxelele uVuyo ukuba uza kuphila, kuba wayengatshanga kakhulu. Eyona ngxaki iphambili yayikukuba wayesezele kakhulu umsi.

“Yinyani leyo, yeka umthetho udlale indawo yawo. Ndiza kuqinisekisa ukuba umakhulu Tshezi akaphindi ahlale yedwa. Ndiza kucela ubhuti wam nenkosikazi yakhe baye kuhlala naye, ethanda engathandi. Yiza masihambe,” watsho uAnathi etsala uVuyo ngengalo.

Kodwa phambi kokuba ahambe uVuyo, wasebeza kumakhulu wakhe. “Ndiza kuyilungisa indlu yakho Khulu, ungakhathazeki xa uphuma esibhedlele izakube sele izakugqitywa. Bangakubiza njengegqwirha, kodwa kum, uliTshawekazi, intandanekazi entliziyweni yam. Ndiyazi uzakuphuma apha, mama,” wagoba uVuyo encamisa umakhulu wakhe ebunzi, baza baphuma bahamba.

Kwadlula nje iveki yanye wakhutshwa esibhedlele umakhulu Tshezi. Wayechacha kakuhle. UAnathi wayewenzile ngenene amalungiselelo okuba umntakwabo uRichard nosapho lwakhe baye kuhlala naye. NoVuyo wayithakazelela le ngcamango, kwaye wazimisela ukumnceda uRichard kwishishini lakhe elisakhulayo lokusebenza ngemithi esenza iitafile kwakunye neekhabhathi ethengisela abantu.

Le nto yokusinda cebetshu kuka makhulu wakhe yamenza uVuyo wathakazela ngakumbi ukulenza itheko lakhe. Wade wacinga ngokuba aqeshe eyona mvumi ibalaseleyo yomculo wezomngqungqo yaseMpuma Koloni ukuba ize kucula ize ijuxuze nomakhulu kwitheko lakhe.

***

Khawusixelele: Ucinga ukuba yintoni eyayibangela ukuba umakhulu omelele kangaka