Kusekuqaleni kwenyanga, kwaye siza kuba nentlanganiso enkulu  emsebenzini. Kungeli xesha lodwa apho siye sifumane ithuba lokuba phakathi kwabanye abantu esiphangela nabo.

Intlanganiso iye ya bizwa. Safumana inkcukacha ezibalulekileyo ngemicimbi yemali yenyanga ephelileyo kwaye ke nokucwangcisela inyanga engaphambili.  Ndidla ngokuzibaleka ke ezi ntlanganiso, eneneni azinanto yakwenza nathi thina bantu basebenza ngezeteknoloji nobuchwepheshe. Kodwa kukho into eyatsala iliso lam ndaza ndeva ilizwi eliqhelekileyo kude kufutshane. -nguLilly!

Uye wachazwa kuthi njengoMlawuli omtsha wezentengiso kwaye saxelelwa nokuba uze kushukumisa izinto zime ngendlela.

Ndangcangcazela.

Wayebonakala eqhakrazile kwisiketi sakhe esithe nca esingwevu kwakunye nebhlawuzi epinki. Iinwele zakhe eziphothiweyo zazilukwe kakuhle nangobunono kwaye ke nezihlangu zakhe ezichophileyo zazimenze wathi ncothu. Wayesabungelosirha, eqaqambile!

Emva kwentlanganiso siye sahlukana, kodwa kunzima kum ukuphakama kwidesika endihleli kuyo. Ndiyangcangcazela, ndibile ndithe xhopho.  Ndeva ndibethwa kabuhlungu egxalabeni-nguDave.

“Mfondini, ibhosi yam entsha iyatshaya!” wakhwaza endlebeni yam. “Umsebenzi usuke waba nomdla kakhulu ngoku.”

Ngokuqinisekileyo akakhange amqaphele uLilly kuba wayengasengo mntu nje ngoku.

“Ndizakuhamba ndiye kuzazisa. Sakudibana emva kwethuba, mfethu.”

Nanko echwechwa esiya kuLilly.

Amadalo am agevezela. Andizange ndizazise kuye. Bendisoloko ndimbukela isithuba esingangeveki ezimbini zonke, ndaza igama lakhe ndalifumana ngebhaqo, ngokusuka ndive umntu embiza. Ngoku uDave nanko esiya kuncokola naye. Ukuba bendinokuba nethuba noLilly nokuba kusesihogweni bendingalitsibela kodwa limkile elo thuba.

Yonke loo veki yaphela kungekho nto icacayo. Ndazifihla kwi-ofisi yethu encincnae exineneyo, ndizama ukucinga ngoDave kunye noLilly. Ndambaleka ngokusebenza de kwaba sebusuku kwaye ndingaphenduli naloo miyalezo yakhe kaWhatsApp.

Kuthe kusiba phakathi evekini ndabe sendimkhumbua kakhuku uLilly, ngendlela apha engathethekiyo. Ndaqokelela sonke isibindi sam ndazincama ndaya ngasekhefi nje ukuze ndithi tshe nokuba kukanye.

Ngesiquphe kwenzeka umhlola.

Nanko engena ehamba noDave kwaye bayancokola, bayahleka. Kumthathe iintsuku ezimbini kuphela uDave. Ngokwenene ukuba ngumthegisi kwakhe kumsebenzele kwakhona.

UDave wakhwaza igama endibulisa ngesandla ekude. Bendifake izixhobo zam zendlebe zokumamela umculo ngoko ndenze ngathi andiva.

Ndashiywa lixesha; babesele belapha etafileni yam.

“Hey mfe’thu, ubuphi na?” UDave wabuza, enditsala bundigonarha ngokwendlela yethu bafana.

Ndithe xa ndimbambazela emqolo ndeva ukuqina kwezihlunu zakhe ndabe sendicinga ukuba kazi mangaphi amaxesha apho uLilly athe wabamba ezi zihlunu zakhe. Ukuyicinga nje le nto kwandenza ndahanjelwa ngumzimba, ndakhawuleza ndabuya umva.

“Ungakhe ulinge undisulele ngalo nto yakho mna,” watsho ebuya. Ndaqweba ukhohlo khohlo oluncinane. ULilly wayebonakala egqwesile. Yayilixesha lam lokuqala ukumbonela kufutshane, kwaye waye emhle kakhulu kunakuqala. Ndandiyiqonda into yokuba ndimqwalasele, ndandingakwazi ukuwasusa amehlo am kuye.

“NdinguLillian, kwezentengiso nemiboniso” watsho esolula isandla sakhe.

“NguTumie lo. Kwezeteknoloji.” Isandla sam sincangathi kukubila kwaye sishushu, ngaphezu kolo fele lwakhe lupholileyo.

“Uyathandeka ukuba ungaba ngumntu nje.” watsho

Iigilasi zam zamehlo zasuka zazala inkungu. Ndasusa unyawo ndalubeka emva kolunye.

“Besikhe saya ejimini kwaye uLilly uyayenza into yakhe phaya. Njengebhosi akanalusini, akadlali makhasi.”

Ndancuma.

“Kumele ndihambe, kodwa ndiza kukubona ngoLwesihlanu, Tumie,” watsho waza wandinika olona ncumo lwakha lwaba luhle.

“Uyayazi andithi -litheko lokwamkelwa kwam.”

Ndilahlekiwe ke ngoku.

“USochwepheshe ongafundi neembalelwano zakhe ze-imeyile?” watsho ehleka.

“Hayi suka asifuni agcwalise zonke ezi ofisi ngezi ntsholongwane zakhe lo, andithi?” Watsho uDave etsalela uLilly kude kum. “Sakube sikubone mfondini. Ube ngcono.”

“Bububhanxa obo. Jonga ndiza kukuthumelela umxube onceda iflu. Kodwa kuba ungazikhangeli nezo emeyile zakho, ndiphe inombolo yakho.”

Wandinika ifowuni yakhe ndaza ndacofa amanani am ngezandla ezingcangcazelayo.

“Uyabona ke awunaso esinye isizathu, kodwa ngoLwesihlanu uzakube upha, ndingavuya ukukubona.”

ULilly angathanda ukubona mna phaya.

Aphela emqaleni. Ndema bhungxe ndababukela behamba besiya kutshona. ULilly undifuna ethekwini lakhe, kwaye ndiza kuya. Ndinawo nomxube ke phofu.

***

Umbuzo: Ucinga ukuba uTumie uza kuba naso isibindi sokuthetha noLilly phaya ethekweni?