Andiyikholelwa into yokuba ndiyaya ngenene kobu bubhanxa bokudibana nomntu ongamaziyo.  Ndiye ndazijonga okokugqibela esipilini. Ewe oko kunganceda. UFoxy kuyakunyanzeleka andamkele ndinjengoko ndinjalo. Ndifake ihemphe eluhlaza ehonjiswe nge-Afrika, ibhulukhwe yejini kwakunye nezihlangu ezithambileyo. Ndonwabile. Ngoku kumele ndiye kulanda uDave size sijongise erestyu.

Amantombazana sifike sele elapho kakade. Ndiye ndavuya ukuba ndide ndiphume kule moto, ndibe kude nelo vumba lesiqholo sikaDave.

Hayi ke sazana. Elona gama lokwenene likaFoxy nguJoyce. Ukunye nomhlobo wakhe uZandile, noxa omabini la mantombazana ejongeka nje, uJoyce mhle ukogqitha uZandile, kwaye ke ngoku kaDave, uyababa, uyatshisa umntwana.

“Sele beqalisile ngaphandle kwethu, Tumz. Ngoku kuza kufuneka sileqise,” Watsho uDave ephakamisa isandla sakhe ukuze abonwe ziiweyitara. Uyakuthanda ke ukulungiselelwa ngabantu basetyhini. Uyenza le nto ukuze angabaphi mali yambulelo. Usuke abhale inombolo yakhe apha kwirisiti (Emveni kokuba mna ndibhatale ityala lokutya) kwaye aqinisekise ukuba uyinika iweyitara ngokwakhe.

“Wenza ntoni…e-ee…Wenza ntoni wena?” Ndathintitha, ndijonga kuJoyce.

“Ndingumfundi okunyaka wesibini kwezeFashoni.”

“Uhlala phi?” Ndarhabula kancinci kwisiselo sam.

“E-Observatory.”

Akabonakilisi kuba namdla. Ndiqinisekile udanile. Usoloko emana egxuphuleka phakathi kwincoko kaZandile noDave. Ayindikhathazi loo nto; Mna ndifuna ukumka apha kakade.

Yasuka yatsala incoko.

Amanenekazi aba nesigqibo.

Ukuba silahlule ityala lokutya-abangawo la mantombazana ezisulu. Kuyandivuyisa oko, ndaza ke ndabhatalela mna kunye noDave.

“Kunganjani ukuba singaya kudanisa?” Watsho uJoyce.

Lo mpoposho wakhe wandothusa ke noko, kodwa ndahle ndaphawula ukuba akubhekiswa kum, le nto ibhekiswa kumhlobo wakhe kunye noDave kunakum.

“Owu ewe, yhuu asikhange khe sibe kwesiya sitalato sibizwa ngokuba yiLong, ixesha elide kakhulu,” avume uZandile.

“Siyigqibile ke. Masihambeni.” Wavela sele eyigqibezela njalo incoko uDave engabanga sabuza uluvo lwam.

Wafuna ukuqhuba ngenkani. Ufuna ukucothozisa izinto kakuhle nZandile eshiya mna ndithe folokohlo kwisitulo esingasemva noFoxy, lowo uzijongele phandle efestileni okoko sihamba ngemoto. Andinaxesha lalonto kanene. Le yeyona ndibano ingacetywanga yakha yambi kum okoko.

Xa sifika kwindawo yomjuxuzo, akugcwele imi ngembambo.

Uyakhawuleza abize iziselo azizise etafileni nalapho siye sabelana nabanye abantu abaze ethekweni. Ndiyavuya ekhe waba nento ayibhatalayo.

Indlebe zam ngathi zizakugqabhuka ngaphakathi ngulo mculo ungxolayo. UDave noZandile bahleli basondelelene, de yaba ngathi baza kulumana iindlebe xa bezama ukuncokola phantsi kwaloo mculo ungxolayo. Nokuba yintoni na le wayemxelela yona yayisebenza; okoko ebegigitheka imizuzu nje emibini ayipheli engagigitheki.

“Uyazi ukuba nina manenekazi niyamangalisa” Watsho uDave, eshwantshwatha amazwi akhe. “Ukuba ibingasiyiyo le meko,” Atsho ebamba uZandile ngokuthambileyo esilevini, “Bendizakunithatha nobabini ndinise ekhaya.”

Agigitheke amantombazana, phofu inguJoyce ngaphezu kuka Zandile. Ndibona ithenjana lixhuma emehlweni akhe kwaye ndiqinisekile ubawela kuthi kanti ebehleli kule ndawo ihleli uZandile. Okanye mhlawumbi ngcono, ubawela ukuba ebenguZandile.

Emva kwemijikelo embalwa, waphinda uJoyce wandothusa kwakhona.

“Masidanise,” wakhwaza watsho endlebeni yam. Ndaphantse ndasiwisa isiselo sam. Le ntombazana iphezu kwento ethile. Kwakhona, bavuma bonke phambi kokuba ndiphikise nto. Andikwazi kudanisa. Akukho nethemba ndancanywa.

Ndashiywa etafileni ndedwa ndigade iziselo.

Emva kwengoma ezimbini, iibhiya ezimbini ndindedwa, uZandile wabuyela etafileni.

“Heyi,” Ndakhwaza ngaphaya komculo, “Baphi abanye?”

“Ndilahlekene nabo phaya kula ndawo yomjuxuzo,” Wakhwaza naye, emva koko warhabula kancinci kwisiselo sakhe seSavannah. “Kodwa azange ndaphoswa theko mna!” Waphinda wabaleka ukuya kwindawo abadanisela kuyo.

Kusemva kweengoma ezintlanu zonke, nasemva kokuba uZandile sele ebuye okwesibini etafileni apho babonakale besithi gqi uDave noJoyce. Ndivele ndazicingela nje ukuba bekuqhubeka ntoni…

UJoyce uye wahlala phantsi, ekhefuzela waze wandicela ukuba ndimphathele esinye isiselo. Ndikhe ndafuna ukwala ndimxelele ukuba kuhlwile, kodwa uDave waye ngqalee ngqo kwindawo yokudanisela kwakhona, andikhange ndibe nakunceda kuye kwanyanzeleka ukuba ndivume. Akukho nento endinayo endingayithetha kuye.

Ndiye ndavuya xa iphela yonke le nto wabe esithi uDave uza kuhamba noZandile, waza wayalela mna ukuba ndigoduse uJoyce.

“Thatha imoto le, thina sizakukhwela i-Uber,” wakhwaza xa siphuma kwindawo yomjuxuzo. Isandla sakhe sisesinqeni kuZandile njengokuba endinika isitshixo, ngokungathi yimoto le.

“Andinangxaki mna. Ndiza kudibana nezihlobo zam phaya kwaCapello,” watsho uJoyce.

Yhuu kwathi qabu kum.  Ndasuka ndazala umbulelo.

Kodwa eyona nto ke yaba buhlungu yile yokuba exolele ukukhangela omnye umntu kunoba ahlale nam. Azange ndihoye ndasuka ndaya ngqo emotweni.

***

Umbuzo: Ucinga ukuba uDave noJoyce bebephi ixesha elide kangaka?