Ifowuni yam yakhala kancinci wabe uDave sele eyixhumela.

“Owu…molo apho!” Abe sele esitsho emntwini othile.

Ngoku ndibe nomdla. Ndijonge kude kunoLilly.

“Yintoni? Ngubani lowo?” Ndabuza, nditsala ifowuni yam.

Ayitsalele kude abe sele ebhala kuyo.

“Wenza ntoni? Nditsho mna.

“Ndenza idinga lakho kunye no Foxy 25.”

“Intoni?”

“UFoxy25-elakhasi labantu abafuna ukuthandana ndandikwenzele lona.”

Owu uDave! Nanko ephinda kwakhona. Wasoloko egxuphuleka kubomi bam. Yintoni engakhe andiyeke ndiziphilele nje ndedwa? Andiludingi uncedo mna ekudibaneni nabafazi, andifuni kudibana nabafazi mna.

“Wenze ntoni? Ngoba?”

Ndiyavutha ngumsindo. Kodwa ndiyazi ukuba ndidlalisa nje ngeemvakalelo zam kuDave. Akandikhathalelanga nokuba ndivakalelwa njani na. Akazange waphulaphula nanye into endiyithethayo.

“Kaloku kuyafuneka ulalwe nawe,” atsho sele engqiniba ingalo yam ngengqiniba yakhe.

Akwaba ebengayiyeka loo nto kuba ibuhlungu. Angathanda njani yena ukuba ndingathatha le folokhwe ndiyithi bhuntse engalweni yakhe? Mhalwumbi angahleka. Etsho ngezo ngalo zakhe zingwanzilili azifihle phantsi kwala hempe yakhe imqinisileyo. Mhlawumbi akanakuva nto. Ndiyayicaphukela kodwa le ndoda.

“Ndi…” Ndothuke andisakwazi nokuthetha kakuhle? Ubungamelanga ukuba uyenzile loo nto. Ndatsho ndivakala ndoyisakele. “Uyayazi indlela endiyiyo phakathi kwabafazi.”

“Ndiza kuhamba nawe.”

Owu ngoku ndiyabona. Ayinakwenza nto nam le nto, kodwa ngoDave kuba efuna ukufumana amantombazana angoodingayo, esenza ngathi wenzela mna phofu. Ndothuswe yintoni bethu kule nto?

“Mfondini, ndiza kuba ngumcebisi wakho. Ngumphathi waphi owakha akabi namcebisi? Wena uza kuba nguRobin kuBatman wam,” watsho ehleka kwaye ndayazi kwangoko ukuba unyanisile. Kuphela kwento endiyiyo kakade mna kuye.

Ndanqwala nje intloko ndajonga ngakuLilly. Wayehleka nelinye lamanenekazi ame ngasekhawuntareni, emana ukurhabula ekofini yakhe. Asuke apho ahambe aye ngasetafileni. Kodwa ukuhamba kwakhe kungaphezu kokuhamba nje kwesiqhelo, usuke abengathi uyabhabha. Ndiyayithanda indlela anendiliseko ngayo, nditsho sele enxibe ezi bhulukhwana zithe nca kunye nezihlangu zokuzilolonga.

Ndiyacinga mhlawumbi ukuphuma naye akuna kuba nabungozi. Yithathe njengokuba uyazilolonga phambi kokuba uthethe noLilly, ndafana ndazicingela ngaphakathi.

Ndanikezela. “Kulungile. Masiyenze,” Ndatsho.

“Awu ndod’akuthi.”  Watsho uDave ebetha ingalo yam kwakhona.  Ngoku amanqindi akhe andichana de ashiya imigruzulwana ethile.

“Uyathandeka kodwa,” Watsho xa enikezela kum ifowuni

UFoxy uthanda ukufunda, ukupheka kanti nokuchitha ixesha phandle ekhangela izinto ezinomdla. Okanye, phofu yinto ebhalwe kwinkcazelo yakhe ngaye. Yena ufuna umntu onobubele, onothantamiso kwaye onothando. Umntu anokonwabela ubomi kunye naye.

Ndiye ndaqwalasela ifoto yakhe, noko uyathandeka phantsi kwezo gilasi zakhe zibaxekileyo. Mhle kwaye ukude le kwibakala endikulo mna. Kodwa akafiki nakancinci kuLilly wam. Ndithe xa ndiqwalasela ngakula khawuntari uLilly umkile.

“Yintoni wasuka waqumba?” Watsho uDave, endingqiniba kwakhona.

Ndakruquka, ndabawela ukukhwaza. Kodwa azange ndikwenze oko.

“Akukhonto,” Ndatsho.

Unale ncwadana ke imnyama ayiphetheyo nalapho abhala khona amanqakwana ngelinye ihotyazana. Ugcina incwadana engena epokothweni enamagama neenombolo zawo onke amantombazana awayekhe waba nawo. Uye abanike amanqaku ngaphantsi kwesihlanu, nawuphina ke ongaphantsi kwesithathu wayenoku buyelana kuphela naye xa kuphandle kuye.

“Ngubani ke phofu eli hotyazana lakho litsha?” Ndabuza, ndizama ukudungudelisa.

“Lowa bendikuxelele ngaye. Lowa walamzi uthengisa utywala. Apho kukho ireki enkulu. Sikhe sabanomzuzwana othile. Ubu-qha-sha-mbu-lisa okombane,” watsho elitsala eligama lokugqibela. “Kodwa mncinci kakhulu kunam. Kuza kufuneka ndimyeke kwamsinya.”

Ndakroba kule ncwadi yakhe ndafika sele emphile amanqaku-uMiranda- zinkwekwezi ezimbini.  Kazi umhlobo kaFoxy uyakunikwa amangaphi amanqaku ngokuhlwa nje.

***

Umbuzo: Ucinga ukuba le ndibano ingacetywanga iyakuhamba njani?