Nokuzola

“Lubabalo, kufuneka ndithethe nawe,” nditsho ngoloyiko kuye xa sihlala phantsi engceni esikolweni.

“Yitsho kum sithandwa sam, ndizindlebe ndonke.” Utsho endijonge ntsho emehlweni.

“Ndi … ndi … sifumene isibhilivana osishiye kwi-locker yam,” ndizive ndithintitha.

“Hayi Nolhalha s’thandwa sam. Ndiqinisekile ukuba ayonto ubufuna ukuyithetha leyo,” utshilo endiphulula isandla.

“Mandikuxelele ke. Bendiyokubona igqirha.”

“Yima kancinci ntombazana, uyathakatha ngoku?” ungxolile exhuma endishiya apho uLubabalo.

“Hayi, Hayi,” ndimcengile, “hlala phantsi.” Kodwa ndiyambona unomsindo. Uvele wanditshintshela mpela uLubabalo.

“Nokuzola, bekunyanzelekile undixelele loo nto? Uthetha ukuba ndimoshe ixesha lam elingaka kuwe nje?” utsho ngomsindo exwaya ubhaka wakhe eqiniseka ehamba.

“Buya Lubabalo s’thandwa, ndiyakucela buya,” ndimkhwazile kodwa undiheshile wahamba. Andiphindanga ndathetha. Bendingafuni bave abanye abafundi xa enokundithuka. Ndandingatsho ukuba izinto zakuhamba zibenje phakathi kwam noLubabalo. Kodwa kwenzekile. Ndimxelelele ntoni na, sekunje nje ngoku? Andikwazi ukuwabuyisa amagama endiwathethileyo kuye.

Lubabalo
Andifuni kuchitha elinye ixesha noNokuzola. Andisafuni kumamela kwanto iyakuphinda iphume kulamlomo wakhe. Angayenza njani into enje? Yiyo lento ubuso bakhe bububi bugcwele ngamaqhakuva.

Abahlobo bam bebenyanisile ngalo lonke elixesha. Kufuneka ndiqhubeke nobomi bam. Ndizifumanele enye intombazana. Andiyikholelwa inkcitha xesha ngobubhanxa obunje. Andimkhathalele nokuba uziva njani ngoku. Ndinobomi bam ekufuneka ndibuphilile kwaye uphantse wandimoshela. Angathini ukukholelwa kobabubhanxa? Tshotsho ubuso buthi bhutyu ngamaqhakuva.

Ebusuku ifowuni yam yeselula ikhanyile. Kukho umntu ondifowunelayo. NguNokuzola. Hayike, ndizakuyiyeka ikhale ke le. Okwesine ezama ukundifumana ndicele udadethu azenze intombi yam entsha. Ndithe makayinyuse ithethele phezulu.

“Lubabalo’s phone, hello.”

“Hi, ukhona uLubabalo?”

“Ngubani ofuna ukwazi?”

“NdinguNokuzola, ndithandana naye.”

“Intoni, ukuqala nini? Awunantloni zokufowunela indoda yam, uLubabalo.”

“Ukuqala nini sisi?”

“Ayikufuni ke leyo. Kwaye sukuthi nyisi nyisi kum. Ungabe uphinde umfowunele. Uyandiva?”

“Ndikuva kakuhle ntombi. Ndicela ukuthetha naye okomzuzwana.”

“Yintoni ongayivayo kule ndigqiba kukuxelela yona? Akuvumelekanga ukuba uphinde uthethe naye. Utsho ukuba ufuna mna nabahlobo bam sikukhangele sikufumane.”

“Ndikuvile ntombi. Akunyanzelekanga nindikhangele nindifumane.”

Intle loo nto. Beka ke ifowuni leyo phantsi. Ungabe uphinde umfowunele.”