Mogala wa ka o a lla mola ke ragogela ka ntle ga phapoši ya boithutelo ya APR gomme ke lebile ngwakwaneng wa ka wa bodulo. Ke motswala’ka Linda. Ke bile fela mo vasithi kotara e tee fela eupša o tshwenyega ka nna dinako ka moka. Bothata bja gagwe bjo bogolo ke gore ga ke intšhetše bathong. O bonala a ipshina ka go ralala le lefase. O  šoma sekepeng sa go tšea maeto ka mehla moo go tsebago Modimo fela seo a se dirago. Le go nyakalla. Kudu go nyakalla. “Hey Sis,” ka fetola mogala mola ke kgonne go iphatela tsela ka gare ga mašabašaba a batho.

“E bjang Vasithi? O šetše o kopane le masogana a mabotsana? Mother city yona e bjang? Diphathi tšona di reng?”

“Iketle!” ka sega.

Ke mo tlatša ka tša bophelo bja ka bja go ‘pora’. Bja bodutwana kudu ge o ela hloko ka moo ke kgethilego go bea hlogo ya ka fase gomme ka ikarogantšha le batho ka botlalo.

“Ga go na masogana a botsana,”Ke ya mmotša ebile ke šetše ke mmona a kgokološa mahlo a gagwe ka mola thoko ye nngwe yeo go felelago mogala. “Eupša gona le phathinyana ye nngwe yeo nka rego ke memilwe go yona. Ke roommate ya ka, ka fao…”

“Agaa! O a ya. Ke tloga ke thabile OMG!”

Linda o šetše a beakanya seo ke šwanetšego ebile ke sa swanelago go se apara. O mpotša gore ke adime rokwana yela ya go goga maikutlo ya Noni. Linda o be a tla ntuma ge nkabe a ile a tla mo Vasithi. Go fihla le lehono le ga ke kwešiši gore o kgonne bjang go dira gore Rakgadi Sisanda a mo tlogele a eya sekepeng sa go  tšea maeto ka mehla. Ke nagana gore ntlha ya gore o tla dira mašeleng a mantši e tloga e thušitše. Efela ga ke belaele. Linda e sale a no dula a le bjalo ka mogolo wa ka go nna, le ge re be re šiana fela ka mengwaga e mebedi. Ebile o thuša gantši ka dilo tšeo tšhelete ya ka ya pasari e ka se di dirego.

“Niz, ke swanetše go sepela bjale. Nako ya ka ya mošomo e thomile. Ke tla go leletša ka morago, akere? Love you.”

A bea mogala fase pele nka re … “Le nna ke ya go rata.”

***

Ka morago roommate ya ka e lokiša meriri ya ka. Ga go tše ntši tša go lokišwa kudu ka ge ke na le diteretse.

Ge Noni a feditše ka dikhelese tše botsana tšeo a fetoletšego diteretse tša ka go tšona ke tloga ke nyakile go lebelelega bjale ka kgošigatšana ya Afrika.

“Go tloga go hlokega gore o apare dipeketsana tšeo?” Noni o leka go di tloša efela ga ke mo dumelele. Ke hloka digalase eupša ke dumela go apara dikwaekwae tšeo a di gogago go tšwa morago ga khapoto ya ka.

Ge re fetša, lesogana la Noni lea re tšea. O dirile phathi mo a dulago. Ke a ithogaka ka go theeletša Noni gomme ka apara dikwaekwae tšeo ke palelwago ke go sepela ka tšona, le go tshepiša Linda gore ke tla apara rokwana ya go goga maikutlo ya Noni. Ge re le gare re namelela ditepisi re lebile phathing Noni o mpotša gore ke tlogele go leka go gogela roko fase metsotswana ye mengwe le ye mengwe ye mebedi.

Mmino wa rothotha go tšwa dipikareng ge re tsena ka phapošing ye nnyane ya go tlala. Folete ye ke ye kgolo go ya rena, eupša e be e sale ye nnyane kudu go rwala batho ba, ba bantši. Ke ikwa ke le seo ka sekgowa ba rego ke ‘claustrophobic’ ka mmino wa lešata le go pitlagana ga mebele. Ke itokolla go Noni le bagwera ba gagwe gomme ka leba khišining e nnyane ya mohlakanelwa.

“Hi.”

Ka retologa go bona seo Linda a ka se bitšago ‘mošemane wa botsana’ a eme ka morago ga ka.

“Ke nna Dave.”A myemyela.

“Nizole…eupša o ka mpitša Niz.”

“Kgarebjana ya botsana bjalo ka wena e dirang ka khišing e le nošinoši?”

“Ke no … Ke be ke hloka go hema, go felela moo.”

Dave a dumela ka hlogo ka kwešišo. “E re ke go hweletše se sengwe sa go sora. O ka rata eng?”

“Um… Bjala.”

Dave a sega go fihla ge sefahlego sa gagwe se hwibila. “O tletše ka dijoke. I like that.”

Ke a kganyoga.

O ya go nkhweletša Savanna gomme nna ke boela morago go… Hemeng.

“Ga wa ithuta go se amogele dino go tšwa bathong bao o sa ba tsebego?” Ka retologa ka pela ya ba šo, ka roko yeo e mo kgomaretšego go feta ya ka, eupša a lebelelega a lokologile. O be a lebelelega ka wona mokgwa wola thwii. Tsela yeo a myemyelago le lentšu la gagwe la go iketla di khutiša seo se re diragetšego – ka moo re bego re le batho ba babedi ba ditoro tše kgolo, eupša batho ba babedi bao ba tlago thulana, ba wa gomme ba swa.

Ke bona Dave ka ntlha ya leihlo la ka, eupša ge a mpona le Lizzy o a retologa gomme a timelela ka gare ga mašaba a mebele.

“O dirang mo?” Ke be ke sa tsebe go bona Lizzy mengwaga e mebedi ka moka ya go tlala gomme gabjale o eme kgauswi ga ka, re bolela e ke re tšwetša pele poledišano yeo re e thomilego diiring di se kae tša go feta.

Well, ke lefelo la mogwera wa ka. Ene wena? La bofelo ge ke tšheka o be o se motho le diphathi, mos.” A mpha myemyelo ya ka thoko.

“Le wena o be o se yena.”

“O mogwera wa gagwe? O na le nako ye kaakang o dula mo?”

“Kgwedi tše tshela, mohlomongwe le go feta… Ke kgale ke holofela gore ditsela tša rena di ka kopana gape.”

Ke be ke dula ke mo emetše gore a boele motsaneng wa rena – ke letile ngwaga ka moka morago ga Marematlou pele ke etla vasithi, ka kgopolo ya gore o tla boa.

“O be o sa swanela go ba o sepetše.” Meokgo ya hlabahlaba mahlo a ka. Ke be ke ipoditše gore nka se lle ge sebaka se se ka tsoga se fihlile. Ke akantše ka se nako e ntši – gantši ka tlase ga leratadima leo le bego le nyeuma dinaledi – e sego ka khitšhing ye nnyane ya mohlakanelwa le batho bao ba tagilwego le mmino wo o bego o llela godimo mo o ka se kgonego le go ikwa ge o bolela.

Lizzy o re tšhelela seno go tšwa ka sebjaneng se segolo sa go ba le diripana tša dienywa, di phaphametše ka gare ga sona. E rile ge Lizzy a nneela galase a hlahlamoga ka sesego. O bonala a swere mahlo a tšhipa. Mahlo a gagwe a kganya.

Ke a sora. E latswega ka boeki boka senwamaphodi gomme ka fao ke nwa se sengwe le se sengwe go ba go fihla hlogo ya ka e dikologa.

Lizzy o ja leoto, a tutuetšwa ke mmino. Ke kgona go bona bašemane ba babedi ba ithekgile ka leboto ba mo lebeletše. Le nna ke mo lebeletše. Wiki ya gagwe e bofetšwe godimo e utulla dithama tša gagwe. O botsana kudu. Mosese wa gagwe o bontšha maoto a gagwe a go ya go ile. Ke bonela Noni kgojana a lokiša dilo le lesogana la gagwe sekhutlwaneng. Ya ba Lizzy o bina a lebile go nna, a tšea seatla sa ka, gomme a nkgoga go selaganya lebato ra leba lebating la ka pele.

“Ntshware ka ringase!” Dave a goelela e le ge re mo feta.

Ka latela Lizzy godimo ka ditepisi go ya tlhakeng ya moago. Menwana ya gagwe e metelele e boleta ebile e a tonya e logagane ka kgopolong.

“Re fihlile,” Lizzy a hemela godimo, “it’s perfect.”

O rerešitše, go phethagetše. Re eme re swarane ka diatla ka fase ga leratadima leo le tletšego dinaledi. E tloga e le ka moo ke bego ke phela ke akanya gore go tla ba ka gona mohlang re kopana gape. Ya ba ke bona meokgo marameng a gagwe, eupša ge a retologa gomme a ntebelela ya ba ka sebete sela e salego ke se bona ge re kopana la mathomo. E be e le le lengwe la mabaka ao a dirilego gore a utswe maikutlo a ka – gobane o be a sa boife.

 ***

Re botše: O nagana gore ke ka lebaka la eng Lizzy a tlogetše motsana wa bona?