“Ukufaka imali yakho kuwona ama-fixed-income assets kuzokunika inzuzomali evikelekile futhi uzokwazi noku- ” uMatt Stevens uthula du. Uphakathi kokunikeza indoda ehlezi etafuleni lakhe izeluleko ngezezimali. UMatt ugqolozela ubala, adlulise iminwe ezinweleni zakhe ezinsundu.  Kuyacaca ukuthi umqondo wakhe awukho neze emsebenzini okufanele awenze. Umbhalo othi, ‘RICHARD BOLD FINANCE,’ mukhulu futhi ubomvu odongeni lwengilazi ehhovisini lakhe. UMatt ungumeluleki wezimali lapha. Lokhu akhuluma ngakho kuyinto ayazi njengoba ezazi, ukululeka abantu ngezezimali kuyinto ayenza nsuku zonke, usewayenza ngaphezu kwezihlandla eziyinkulungwane. Uyazama ukubuyisa umqondo, azame ukubuyisa amagama, kodwa kushaya ibhungezi ekhanda.

“Ubuchaza, Mr Stevens?” kusho uMr Nkosi, iklayenti lakhe.

“Ngiyaxolisa ngalokho, Mr Nkosi,” kusho uMatt, ezihlikihla izinhlafuno ngezithende zezandla.

Ibuya ngokushesha imicabango, uMatt aqhubeke nokuchazela uMr Nkosi mayelana nenzuzo azoyithola ngokutshala imali.

“Ngiyezwa. Kodwa ngicela unginike isikhathi ngicabangisise,” kusho uMr Nkosi. “Ngizokuthinta emuva kokukhuluma nonkosikazi. Phela uyena i-boss yasendlini.”

Usho lokhu aqede ahleke uMr Nkosi. UMatt uvuma ngekhanda kuphela– kuyacaca ukuthi umqondo awukho neze kulengxoxo. Ukuba ulilalele ngempela iklayenti lakhe ngabe naye uyahleka uma ezwa uMr Nkosi encokola ebiza unkosikazi wakhe nge-boss. UMr Nkosi ukusula ngokushesha ukuhleka ebusweni, abuke uMatt ngozwelo.

“Ngiyathemba ukuthi kuzodlula ngokushesha lokhu okukukhathazile emphefumulweni,” kusho Mr Nkosi, esukuma esondeza isandla kuMatt.

“Ngiyabonga, Mr Nkosi,” kusho uMatt, evuma ngekhanda, bexhawulana, emamatheka njengoba uMr Nkosi ephuma ehhovisini.

Kuningi okusengqondweni kuMatt. Unkosikazi wakhe, uNaomi, unezinyanga ezinhlanu ekhulelwe futhi namhlanje okokuqala eyobona udokotela ehamba yedwa selokhu kwaqinisekiswa ukuthi ukhulelwe. Uphatheke kabi emphefumulweni uMatt njengoba namhlanje engakwazanga ukuphelezela uNaomi eyobonana nodokotela. UNaomi umkhululekisile ekuseni, wamchazela ukuthi akanayo inkinga yokuzihambela yedwa. Kodwa uMatt uzibone sengathi akayona indoda engubaba oqotho.

“Phela ngakhula ngibona ubaba wami engameseki umama wami, ngazithembisa ukuthi mina ngizomeseka njalo unkosikazi wami. Okungiphatha kabi kunakho konke ukuthi namhlanje ilona usuku ekufanele zithole ngalo ubulili bengane oyikhulelwe. Ngifuna ukuba seduzane nawe uma sizwa lezi zindaba, Naomi,” kusho Matt ekuseni ngesikhathi elethela uNaomi ukudla embhedeni.

“Ngempela ayikho inkinga, babe. Ngizokwazi ukuzihambela ngedwa,” kuphendule uNaomi, eluma isinkwa, echofoza i-tablet.

Bangabantu abangafani neze. UMatt uthathela izinto phezulu, uNaomi unomoya ophansi. UMatt wakhuliswa ngunina kuphela kuyibo bobabili, uNaomi wakhuliswa abazali ababili emndenini omkhulu.

UMatt uthatha inqwaba yamaphepha njengoba kusondela elinye iklayenti esicabheni sehhovisi lakhe.

“Umzuzwana nje,” kusho uMatt etshela iklayenti. “Ngizoba nawe kungekudala.”

UMatt uphuma ngesicabha, aqonde emuva kwehhovisi. Amakhaza aseJohannesburg amubandisa ubuso. Inhliziyo ishaya ngamandla njengoba ecofa inombolo kaNaomi kumakhalekhukhwini.

“Naomi? Unjani, babe?”

“Sengizongena ngibone udokotela,” kusho uNaomi.

“Unjani kodwa? Ukahle? Udlile? Ukwazile ukushayela ngaphandle kwenkinga?”

“Yebo, ngikahle. Ngidlile. Ungakhathazeki, Matt, ngikwazile ukushayela. Phela ngikhulelwe, angikhubazekile.”

“Kuhle uma kunjalo. Ungazise ngakho konke – ungitshele uma kukhona okudingayo.”

“Ngiyabonga, Matt. Ngiyezwa ngaphakathi ukuthi umfana lo engimkhulelwe,” kuhleka uNaomi.

UMatt ucabanga usuku abathola ngalo ukuthi uNaomi ukhulelwe – bebambene bejabulile, uNaomi wathi yena ufisa kube ngumfana amkhulelwe, uMatt yena wafisa kube intombazane.

“Empeleni mina anginandaba noma kuwumfana noma intombazane, uma nje ingane iphila kahle ngizojabula,” kusho uMatt, ephenduka efulathela umoya obandayo oqhamuka ngaseNelson Mandela Square eduzane nebhilidi lamahhovisi asebenzela kulo.

“Awusebenzi yini, Matt?” kubuza uNaomi. “Ngokwewashi lami asikashayi isikhathi se-lunch yakho.”

“Ngiphumile ehhovisi okwesikhashana ukuze ngikhulume nawe. Ngikhathazekile ngawe.”

“Hhayi bo, Matt!” kumemeza uNaomi. “Buyela emsebenzini. Ngizokuthinta uma sengiqedile.”

***

Sitshele umbono wakho: Kukhona isisho esithi: “Opposites attract”. Yini obona ukuthi uMatt uyifuna kuNaomi, noNaomi kuMatt? Wena yini osuke uyifuna kumuntu othandana naye?