Indlela yam iphepha izicithi neenduli ukuya endlwini. Kulula ukuyibona indlu yasekhaya. Ikalikwe mhlophe ukusuka kancinci phantsi kwefestile ukuyokutsho phezu kwefestile. Eludongeni kubonakala iminwe kamama ezobeke ngeli xesha ebetyabeka ngodaka. Yenza izangqa ezingaphelelanga.
Ukungena kwam endlwini ndijule ingxowa yam endiphatha ngayo iincwadi phantsi. Njengesiqhelo, ndijonge kulo mbhalo useludongeni,

TRUE LOVE NEVER DIES
Ifoto kamama notata ijinga phantsi kwala magama. Lo mbhalo ndaqabuka ulapha. Yaye zange ndawubona usothulwa. Kodwa mhlawumbi uthando lwaphela, ndizive ndicinga. Kutheni utata engabuyanga kule holide iphelileyo kaDisemba? Usuke nje wathumela irhoqololo lamakhulu amathathu eerandi.
Ivumba elimnandi lama-orenji lindibethe ndisangena emnyango namhlanje. Umntakwethu uLuxolo umane eyokuba kwifama ukufuphi. Usathana undisebezele endlebeni ukuba ndihambe naye amatyeli amaninzi. Kodwa uLuxolo usoloko endixelela ukuba ayombono ilungileyo leyo.

“Usemncinci kwedini. Ndifuna uqiniseke esikolweni,” usoloko esitsho xa ndivela necebo lam lokumncedisa.

Oko wayelindele umsebenzi ubhuti. Wafaka isicelo sokusebenzela umasipala kufakelo mbane ezilalini. Iinyanga ezintathu zidlulile. Akakavanto. Sihleli ethembeni lokuba isithuba usengasifumana. Akukaqaliswa ukusetyenzwa embaneni. Wayezicelele nje ukubetha iipeki ukugrumbela iipali ezo zombane.

Litsho kamnandi eli vumba lama-orenji. Ilwimi lam libuhlungu ngumphokoqo onetumato esiwutya umhla nezolo. Itumato siyifumana xa ikhulile kwisitiya esincinci sika mama. Kwezinye iintsuku iba ngumphokoqo nje namanzi.

“Mphum, nguwe lowo? Ama-orenji amane ngawakho, amabini ngoku, amabini uwagcinele ungomso. Thatha phaya kula mbiza incinci mninawa,” utsho uLuxolo ekhwaza kwigumbi lakhe lokulala. Amaxesha amaninzi ulala ndide ndibuye esikolweni. Ingathi ndiyambona emde kuloo mondlalo. Iinyawo zivele ngaphaya kweengubo. Kaloku lo msebenzi wokuba efama ngowasebusuku kwaye inokuba uyadinisa.
“Owu, enkosi bhuti.”
Ndithe tshe ekhitshini. Zonke izitya zicocekile, neembiza ngokunjalo. Owu Nkosi yam! Ndiyayazi ukuba ithetha ukuthini le nto. “Kukhangeleka ngathi ndingakhetha, bhuti?” Ndiziva ndisitsholo phantsi. Izitya neembiza ezicocekileyo zithetha into yokuba akukho kutya. Ndiza kuwatya onke lama-orenji.
Utishala wethu waxelela iklasi ukuba abanye abantu kwezi lali abacuntsuli kushiyeke nto. Ndamva nqo, wayesitsho kum.
“Kubi, kubi kakhulu. Kuntswempu, ikati ilele eziko. Kodwa ndifuna uqine. Uzokuba yindoda. Uzokuba yindoda. Umama uphumile. Uthe uya kwaDikidikana.” Utsho endazisa uLuxolo.
“Uyokuthini? Ngenyawo?”
“Uyayazi ukuba kunjani. Abantu bale lali badiniwe nguye kuba esoloko ecela izitya zomili-mili mihla le.”
“Ndithandazela ukuba afumane into yokukhwela kumntu olungileyo. Akhawuleze abuyele ekhaya.”
“Tyhini, ndatsho ndakhumbula. Intombi yakho ibilapha.”
“Hayi andinayo. Ngubani lowo bhuti?”
“UBongeka.”

Ndive izidlele zam zileqa ezindlebeni luncumo. Kwekhu, akwabe ebeyintombaza yam. Indlela endirhalela ngayo ukuba kunye naye. Kodwa andikholwa ukuba ingenzeka loo nto. Wandicela ngenye imini ukuba ndimthengele amashwamshwam, la e-five bob. Kwabanzima kwa ukuba kuphume loo mali kum. Ndihlala ndingenayo nenjani.

Ndiqinisekile ukuba ebeze apha malunga nomsebenzi wesikolo. Kodwa anditshongo nto kubhuti. Yena uzibonela nje oluka bhlankethi apha kum ebusweni. Utsho endijonga naye encuma.
Uphume ngomnyango engatshongo apho aya khona.

Ilanga liyatshona. Liyakhawuleza ukusithela ngoku nemitha yalo andisayiboni kakuhle ngaphaya kweentaba. Umama akakabuyi. Imitya yesibane yomile. Nditsho ndiphakama ndivala iifestile. Ndivale nomnyango ndazitshixela ngaphakathi. Ukuba kukho onkqonkqozileyo ndiya kuthi cwaka. Andisokuze ndibhude negama. Ndingayicacisa njani indlu emnyama kodwa kwezinye izindlu kukhanya isibane kumagumbi onke?

Ndizamile ukukhangela amanye ama-orenji. Kodwa andiwafumenanga. Isisu sam siyakhala.
Ndiphakamile ndizama ukulungisa umondlalo. Ndatsho ndazithi tshwa phantsi kweengubo. Ndibawela ukubiwa bubuthongo kwamsinyane. Kodwa kunzima ukulala ndilambile. Ndinexhala. Umama akakabuyi.