“Ngifisa sengathi ngabe angiyi esikoleni namuhla,” washo njalo uBhuti uNogwaja ngenkathi evuka. “Ngifisa sengathi ngingahlala ekhaya ngilale usuku lonke.”

Ekhishini uGogo Nogwaja wayematasa enza iphalishi. “Sheshani we zingane,” esho ememeza. “Isidlo sasekuseni sesilungile.”

“Ngiyeza, Gogo,” kusho uSisi uNogwaja, ehla embhedeni. USisi uNogwaja wayefuna ukuya esikoleni njalo nje.

“Angizizwa kahle, Gogo,” kwasho uBhuti uNogwaja. “Ikhanda lami libuhlungu nomlenze wami ubuhlungu nomphimbo ubuhlungu, ngisho nendololwane imbala ibuhlungu.”

UGogo wamthinta ekhanda wamkala izinga lokushisa komzimba wakhe. “Awunalutho wena,” kusho yena. “Vuka manje-ke bese uyagqoka.”

UBhuti uNogwaja waphuma embhedeni. Waphuthuma ukukhipha izicathulo zakhe ngefasitela. “Angiziboni izicathulo zami,” kusho yena. “Ngeke ngiye esikoleni ngoba izicathulo zami azikho.”

USisi uNogwaja wayembonile umfowabo. “Lo nogwaja ogangile lona,” ethetha. “Uzame ukuzifihla. Manje, shesha-ke. Sizoshiywa yisikhathi.”

UBhuti uNogwaja wadla iphalishi lakhe. Wahamba wayohlala endlini encane. “Isisu sami sibuhlungu, Gogo,” ekhala. “Ngizwa ubuhlungu ngempela esiswini sami. Angeke ngikwazi ukuhamba ngezinyawo ngiye esikoleni.”

UGogo waletha ibhodlela lakhe elinomuthi obabayo. “Nazo-ke,” washo njalo, “phuza izinkezo ezimbili zalo muthi, isisu sakho sizolapheka.”