Lapho uGogo efunda, uNeo wavala amehlo akhe wasuka la ekhona, weqa amagquma … wanqamula umhlaba omuhle, onsundu … esinge emhlabeni omkhulu, obanzi.

neo-3-col-flat-lores

Wezwa amazwi aseqeleni.

“Phuma! Phuma!” kucula inyoni encane.

“Lolu usuku oluhle!” kucula izihlonono.

“Phuma, woza uzodlala,” kuhleba umoya otshanini obude.

UNeo wakhumbula imvula enayo, empunga, futhi wazibuza ukuthi ngabe kufanele yini ukuthi abe ngaphandle. Kodwa-ke endabeni, ungenza noma yini. Kwakungekho mvula lapha. Ngakho, uNeo wanqamula iqele.

Into yokuqala ayibonayo kwaba yinto ephakeme enomzimba onamandla, yokhuni. Yayinezingalo ezinde, ezinsundu ezazifinyelela esibhakabhakeni, futhi inekhanda elikhulu, elingathi linezinwele eziyizinti eziluhlaza okwamaqabunga ezazipheshulwa umoya oshisayo.

“Sawubona,” kusho uNeo, ehlahle amehlo. “Uyini?”

“Ngiyisihlahla. Ngikwazi ukubona kulo lonke iqele elikhulu lamathafa asagolide. Gibela, uzobuka kanye nami.” Kusho isihlahla seluleka, uNeo wase egibela.