UNeo wabheka ngefasitela legumbi lakhe lokulala ebuka ingxenye empunga yomgwaqo ompunga lapho okwakugcwele khona abantu abamanzi, abampunga ababegijima emvuleni empunga, ena ngamandla. Wayengakwazi ukuphuma, kanti wayesefundele uMbali zonke izincwadi zakhe.

Kusenjalo kwangena uGogo enezinwele ezibheke phezulu ngokupheshulwa umoya wangaphandle. Wayephethe okuthile. UNeo wabona ukuthi le nto iyisicaba, ithanda ukuba yisikwele, futhi inemibala eminingi … futhi yayingavuleka – injengebhokisi lomcebo!

“Le kwakuyindaba engangiyithanda ngesikhathi ngisemncane ngilingana nawe,” kusho uGogo kuNeo. “Kwakuwumnyango wami wokungena emhlabeni omkhulu, obanzi.”

Wase eyivula incwadi.

Ekhasini lokuqala kwakukhona isithombe sendawo yomlingo, ekude kakhulu nosuku olumpunga ngokwedlulele. Iqele lalinemibala eluhlaza okotshani kanye nesagolide nensundu, nesibhakabhaka esihle, esikhulu, esiluhlaza phezulu, kanye nelanga elifudumele, eliphuzi, elikhipha umkhovu etsheni.

“Hawu! Ngabe kuyiqiniso lokhu?” kumangala uNeo.

UGogo wamamatheka. “Hawu, awazi yini? Zonke izindaba zingezangempela, uma ukholelwa kuzo,” kusho yena. Wase ekhomba endaweni ekhasini lapho kunomfana ocishe alingane noNeo onqamula eqeleni.