“Ngeke SIPHINDE silithole futhi ibhola!” kubibitheka uSimon.

USonny wadonsa umoya kakhulu. “Ngizolilanda ibhola,” kusho yena.

“Kodwa uMnumzane Peterson uzokuthethisa,” kusho uThumi.

“Ngeke avume uthathe ibhola … futhi uShikisha mhlawumbe usevele wagubha umgodi maqede waligqiba nje!” kusho uSimon.

“Kulungile, kumele ngizame kodwa,” kusho uSonny. “Wumdlalo wethu wokugcina kanti yikhathi siqala ukudlala. Ngeke siphinde silithole elinye ithuba lokudlala kanjena.”

Ngesibindi, uSonny wavula isango likaMnumzane Peterson wangena wenyuka ngendledlana. UShikisha wayengabonwa nangokhalo. Isisu sikaSonny wasizwa sihlambuluka.Wayezwa uvadlwana. Wayengafuni ukuthethiswa uMnumzane Peterson. Ngaphambi kokuthi afike emnyango wangaphambili, wavele wavuleka! Khona lapho wayemile uMnumzane Peterson. Wayebonakala emkhudlwana kulokhu. Izihlathi zakhe zazibomvu sengathi wayethukuthele ngokwedlulele.

Ngenkathi esefuna ukuvula umlomo uSonny, uMnumzane Peterson washo ngezwi elikhulu elibhodlayo,

“Sonny! Kubonakala sengathi ngiqede nje ngesikhathi esifafnele.”

“Uxolo, mnumzane, angizwanga?” kusho uSonny.

“Woza,” kusho uMnumzane Peterson wayesehamba eya esivandeni sakwakhe esingemuva.
USonny wavele wakhamisa nje.

Kwakuyisivande esikhulu kunazo zonke kulo mgwaqo. Utshani babugundiwe futhi kukhona izihlahla ezizungeze emaphethelweni. UMnumzane Peterson wayefake intambo yazungeza amaphethelo esivande, njengasenkundleni yangempela yekhilikithi. Futhi phakathi nendawo, kwakukhona izindukwana zekhilikithi.

USonny wabuka uMnu Peterson maqede wamoyizela. UMnu Peterson wamoyizela naye ngemfudumalo.

“Ngiyaxolisa ukuthi angikwazanga ukunixwayisa ngezinguquko emgwaqeni. Ngisebenza emkhandlwini, kodwa bengingavumelekile ukusho noma yini. KODWA … ngikwazile ukwenza okuthile.” Wahleka. “MANJE … woza nabo bonke abakhona lapha sizodlala ikhilikithi.”

Manje-ke uSonny nabangani bakhe njalo nje banendawo yokudlala ikhilikithi. UMnumzane Peterson uyathanda uma bemvakashele futhi uyakuthokozela ukubukela yonke imidlalo. Unekhono elihle lokubagcinela amaphuzu. Futhi uma ibhola lishaywe noma liphonswe laya kude kakhulu, uShikisha uyagijima alilande!