Umgwaqo uLong wawubanzi futhi umude. Ehlobo, ngenkathi uSonny nabangani bakhe bebuyela emakhaya bebuya esikoleni, izicathulo zabo zazigcwele uthuli. Ebusika, izicathulo zabo zazixova udaka namanzi. Kodwa ngesikhathi samaholidi esikole, akekho owayenendaba ukuthi umgwaqo unezintuli noma unodaka yini.

Emgwaqeni uLong yilapho uSonny nabangane bakhe babedlala ikhilikithi khona. Kwakuza wonke umuntu ophuma ngaphandle ezobuka futhi akekho owayekhononda uma ibhola lingena esivandeni sakhe. Akekho ngisho noyedwa, ngaphandle kukaMnumzane Peterson.

“Kula maholide sizoba nemidlalo emihle kakhulu yekhilikithi,” kusho uSonny ngenkathi beya ekhaya ngenye intambama.

“YEEEBO!” kusho uSimon noJack.

“Wena, Thami? Uthini?” kubuza uSonny.

“Kodwa nithini NGAYE?” kubuza uThami. Wakhomba umuzi kaMnumzane Peterson. “UJack usebulale elinye lamafasitela akhe.”

“WENA-ke?” kusho uJack. “Usushaye amabhola aze aba mabili angena esivandeni sakhe.”

Babazi kahle ukuthi uma beshaye noma baphonsa ibhola leqa uthango lomuzi kaMnumzane Peterson, ngeke baphinde balibone lelo bhola. Uma kwenzekile ibhola labo lagingqika langena ngaphansi kwesango, inja yakhe, uShikisha, yayilithatha. Bayigqolozela indlu kaMnumzane Peterson. Ubehlala equmbe kakhulu ezinyangeni ezimbalwa ezedlule.

“Likhona ibhola lekhilikithi esinalo? Bengicabanga ukuthi onke akuye,” kusho uThumi.

“Nginalo elilodwa,” kusho uJack wayesemoyizela, “masihleleni umdlalo wekhilikithi omuhle UKWEDLULA yonke.”

Ngosuku lokugcina esikoleni, wayengxamile elinde ukubuya ekhaya azodlala ikhilikithi. Wayengeve ethokozile, waphakamisela ngisho uMnumzane Peterson isandla, kodwa uMnumzane Peterson wamshaya indiva.