Picture8

Mmagwe Tselane o ne a tswelela ka go tlisetsa Tselane dijo bosigo le motshegare.

Dimo le ene o ne a sa fele pelo mme a leka go tsena mo ntlong ya ga Tselane. O ne a palelwa ka gale gonne Tselane o ne a utlwa gore ga ise lentswe la ga mmagwe.