Picture7

Fa Tselane a tima lebone, o ne a utlwa lentswe la dikodu le opela pina ya ga mmagwe mo ntle ga mojako.
“Tselane ngwanaka!Tselane ngwanaka! Tla o tseye bogobe o je! Tla o tseya bogobe o je!”

“Tloga fa wena! Ga o mme, o dimo!”

Dimo o ne a tsamaya a swabile a boela kwa legageng.