Tselane ngwanaka!
Tselane ngwanaka!
Tla o tseye bogobe o je.
Tla o tseye bogobe o je!”

Picture5

Ka letsatsi le le latelang mmagwe Tselane o ne a tlisetsa Tselane dijo.
A simolola go opela:
“Tselane ngwanaka! Tselane ngwanaka! Tla o tseye bogobe o je. Tla o tseye bogobe o je!”

Tselane o ne a bula mojako wa ntlo mme a ja dijo tse di monate tsa ga mmagwe.