Picture4

Mmagwe Tselane o ne a dumelana le ena gore o tla mo tlisetsa dijo letsatsi le letsatsi.
“Ke tla opela pina mme o tla itse gore ke nna. O seka wa bulela ope mojako ngwanaka”, ga rialo mmagwe Tselane.
“Pina e ke tla e opelang ke e:”