Ka letsatsi le le latelang, pele ga mmagwe Tselane a ka tla, Dimo o ile a ya kwa ntlong ya ga Tselane mme a opela:

Tselane ngwanaka!
Tselane ngwanaka!
Tla o tseye bogobe o je.
Tla o tseye bogobe o je!”