Mosadi eo a kganna ho potoloha sebaka seo mme a kgutla ho tla ba tlalehela, “Ke bone katse e ntsho, le ntja e tshehla, le monna ya rekisang dipanana. Empa ha ho moo ke boneng ngwananyana e monyane teng.”

Ntata Zimkhitha a sheba hodimo, mme a bona Zimkhitha a le mane, a phaphalletse hodimo, hodimo sepakapakeng ka hodima bona, jwaloka balunu e kgolo e pinki.

“Jowee!” ha kgotsa Mme. “Ekaba ho tlile jwang hore a fihle hodimo mola?”

Mosadi ya mosa a sheba hodimo sepakapakeng, a shebelletse Zimkhitha a ntse a fofa hodimo marung. “Na ebe o a …. tsheha?” a botsa.

“Zimkhitha o dula a tsheha,” ha rialo mmae le ntatae mmoho. “Ha re kgone ho mo thibela. Mamela.” Ho tswa hodimodimo marung, ditsheho tsa Zimkhitha di ne di utlwahala di theohela tlase jwaloka tshepe e nyane.

“Tjhe bo!” ho hoeletsa mmae, a tsoka matsoho. “O tla wela ka hara lewatle.”

“Kapa ka hara meutlwa ya dipalesa,” ho honotha ntatae.

“Nna ke rasaense,” ho rialo mosadi ya mosa, “mme e nngwe ya dintho tsa pele tseo re ithutang tsona ke hore moya o a phaphalla. Mohlomong o ile a kwenya moya o mongata haholo ha a ntse a tsheha hoo a fofetseng hodimo jwaloka balunu.”

“Jo, jo, jonna we,” ho makala batswadi ba Zimkhitha

“Re na le tsela e le nngwe feela ya ho etsa hore a theohele fatshe,” ho rialo mosadi ya mosa. “Re tla tlameha ho mo llisa.”

“Ao basadi,” ho rialo mmae. “Hoo ho ke ke ha eba bonolo. Ke ngwana ya dulang a keketeha feela.”

“Re tla tlameha ho hoeletsa ho hong ho tshosang ho yena.” ho rialo ntata Zimkhitha, a llela ka hara sakatuku sa hae.

“Re hloka batho ba bangata haholo, hore ba tlo hoeletsa ka nako e le nngwe,” ho rialo mosadi eo. “A keke a re utlwa ha re le bararo feela.” Yaba ba tsamaya ba kokota menyako ena kaofela, mme ba kopa batho hore ba tswele ka ntle. Ntata Zimkhitha a emisa sephethephethe mme a kopa batho bohle hore ba tlo thusa. Kapele ke ha ho se ho bokane letshwele le leholo, mme batho ba ne ba supa le ho dumedisa ka matsoho ba bile ba nka filimi ya Zimkhitha ka diselefounu tsa bona.

Zimkhitha a tsheha a ba a tsheha. O ne a qala ho bona ntho e qabolang jwalo.

“Jwale re tla reng ho etsa hore a lle?” ha botsa mosadi ya lokileng.

“Ke a tseba!” ho rialo ntata Zimkhitha, mme a ba bolella hore ba reng.

“Nngwe, pedi, tharo, ha re yeng mmoho …” ha laela mosadi ya mosa.

Mme ha a tjho jwalo, letshwele la supa hodimo marung mme la hoeletsa, “Hela, Zimkhitha! Re kgona ho bona ka tlasa mose wa hao!” Hodimodimo marung kwana Zimkhitha a ba utlwa. A sheba fatshe mme a bona batho ba makgolo a mahlano ba supile mose wa hae, mme a kgaotsa ho tsheha.

Yaba o fofela tlase. Empa yare ha a ntse a theohela tlase maru a mo tsikinyetsa, mme a nahana kamoo ho qabolang ka teng ho ba hodimodimo kwana mme batho ba bang kaofela ba le tlase mane, yaba o qala ho tsheha hape.

“Ao banna,” ntatae a rialo. “Ha e a sebetsa.”

“Ke a tseba!” ha bua mmae. “Mmolelleng hore re kgona ho bona penti ya hae e matheba.”

Yaba letshwele le hula moya haholo mme ba hoeletsa haholo, “Hela, Zimkhitha! Re kgona ho bona penti ya hao e matheba!”