“Ke lentšu la mma,” a realo Afrika. “Aowii, o timetše! Ke kgona go kwa gore o befetšwe. O kwagala eke o kgauswi le setolo sa dipuku. Etla, a re kitime, Asanda!”

Bana ba kitimela setolong sa dipuku mmogo, gomme gona fao, pele ga setolo, go be go le Mme wa Afrika le Dintle. Mma a bula matsogo a gagwe gomme Afrika a kitimela ka gare ga ona thwii.

“Dumela Mma, o gabotse?” gwa botšiša Afrika. “O se hlwe o belaela bjale, re go hweditše, wena le Dintle. Ga le sa timetše.”

Dintle o be a thabile kudu go bona buti wa gagwe. Afrika o ile a inama a mo gokara.

“Mma, yo ke Asanda, mogwera wa ka yo moswa,” a realo Afrika. “O nthutile go rwala lebotlelo la senotšididi hlogong se sa we. O nyaka go reka puku.”

“Dumela, Asanda, ke thabela go go bona,” a realo Mme wa Afrika ka myemyelo. “Bjale, a re lebelele dipuku re bone gore re tšea efe! Afrika, gopola gore o rile o nyaka go ithuta go aga sehlaga sa nonyana.” Ka moka ba tšea nako ba lebeletše dipuku gomme Mma a hwetša e tee ya go laetša ka fao o ka dirago dilo tše dintši ka legong.

“Hle, nka e tšea?” Afrika a kgopela mmagwe. “Ee, ge o e rata,” a realo Mma.

E be e le nako ya go sepela. “Lebelela, Asanda! Ke ya le puku ya ka gae ke e rwele hlogong!” Afrika a realo, a dira gore puku ya gagwe e se we hlogong ya gagwe.

“O se lebale go iša nko ya gago moyeng, bjalo ka kgošana!” Asanda a sega.