O ka rwala bjalo, Mma?” Afrika a botšiša mmagwe.

“Ka dira eng?” gwa botšiša Mme wa Afrika. “Wa rwala dilo godimo ga hlogo ka tsela yela,” a realo Afrika.

“Ee, nka di rwala. Go bonolo,” a realo mmagwe. Afrika a bogela mosadi yola a sepela go fihlela a nyamelela lešabeng la batho bao ba bego ba eme magareng ga ditolo tša maraka.

“Ke a ikana le nna nka rwala dilo hlogong!” Afrika a ipotša bjalo. O bone lebotlelo la go se be le selo la senotšididi la polasetiki mo fase. O ile a le topa a le bea hlogong ya gagwe, efela o ile a swanelwa ke go le swareletša ka ge le be le phela le wela fase.

“Eish!” a realo mosetsana yo a lego kgauswi le yena. “Ke tla go bontšha gore seo se dirwa bjang!” O tšere lebotlelo la senotšididi, a le bea hlogong ya gagwe, a išitše nko ya gagwe moyeng, a sepela a dikologa Afrika bjalo ka kgošigatšana ya go ikgantšha.

“Ijoo!” a realo Afrika, a kgahlegile kudu. “Ke wena mang?”

“Ke nna Asanda,” a realo. “Ke nna Afrika. O ithutile bjang go dira se?” Afrika a botšiša.

“Ke thomile ka go leka go sepela ke rwele dipuku hlogong ya ka,” a realo. “O se šikinye hlogo ya gago ge o sepela.” A bušetša lebotlelo la senotšididi gape hlogong ya Afrika. “Sepela ka go nanya bjale, o išitše nko ya gago moyeng, bjalo ka kgošana.”

Afrika a sepela go dikologa Asanda a nanya kudu, a sa šikinye hlogo ya gagwe, gape nko ya gagwe e le moyeng. Lebotlelo ga se la wa!

“Lebelela Mma! Ntebelele …” a realo Afrika, efela o be a sa bone mmagwe! Motho yo mongwe o ile a thula Afrika gomme lebotlelo la wa hlogong ya gagwe. Efela o le lebetše – o be a nyaka go tseba gore mmagwe o kae!

“O gokae, Mma?” a goeletša. Go be go se phetolo. “Mma!” a goeletša kudunyana. Gwa se be le phetolo.

“Mma wa ka o timetše!” a realo Afrika go Asanda. “Re be re eya setolong sa dipuku mo sekhutlwaneng, efela bjale o nyameletše!”

“Le nna ke ya setolong sa dipuku! Ke ile go reka puku ya kanegelo ka tšhelete ye ke e bolokilego. Mogongwe mmago o kua setolong sa dipuku. Areye go mo nyaka!” gwa šišinya Asanda.

Mmogo Asanda le Afrika ba sepela ka lešabeng la batho. Gateetee Afrika a kwa leina la gagwe! “Afrika! Afrika! O gokae?”