“Re ya mabenkeleng! Re ya mabenkeleng!” Afrika a fofela godimo le tlase mo pele ga Dintle. Mmagwe, Mme wa Afrika, a myemyela, gomme Dintle a opa diatla.

“Ee,” a realo Mme wa Afrika, “apara dieta. Re swanetše go itlhaganela. Re sa tlile go sepela go ya boemapase.”

Boemapaseng, go be go na le batho ba bantši ba emetše pase. Gomme ba rile go felela ka paseng ka
moka, batho bohle ba pitlagana. Mme wa Afrika o beile Dintle diropeng tša gagwe. Ka morago mosadi o ile a dula kgauswi le yena. Afrika o dutše ka lehlakoreng le lengwe la mmagwe, a pitlagane lefasetereng. Efela o be a sa belaele le gatee ka gobane o be a tlo kgona go bona ka ntle ga lefasetere.

Mafelelong mootledi a goeletša, “Boemapase bja mafelelo!”

“Etla, Afrika. Re fologa fa,” a realo mmagwe. Ge ba fetša go fologa pase, Mme wa Afrika o ile a bopula Dintle mokokotlong wa gagwe. “Mpatamele,” a laela Afrika. “Go na le leemaema felo fa.”

Go be go na le leemaema. Go be go na le batho ba go rwala mekotla le go kgarametša deteroli tša go tlala direkwa. Gape go be go na le mosadi yo mongwe a rwele direkwa tša gagwe hlogong.