Mufumakadzi a ḽi livhuwa a livha lwanzheni. Ndi musi o vhidzelela tshibode tshihulwanesa tsha lwanzhe luvhili tsha vha tshi a bvelela maḓini nga u a hasha nga maanḓa.

“Vha songo ofha,” Tshibode tsha lwanzhe tsho amba. “Kha vha farelele kha ganda ḽanga. Ndi ḓo vha isa kha vhathu vha lwanzhe vha ḓivhaho zwithu zwoṱhe na zwiṱori zwoṱhe.”

Fhasi, fhasi, fhasi vha suvhela tshivhindini tsha lwanzhe, vha swika fhasi-fhasi hangei, henengei kha khosi na muṱanuni vha lwanzhe.

“Zwino uyu ndi nnyi?” ho vhudzisa khosi.

“Mufumakadzi uyu u bva kha shango ḽo omaho ḽi re nṱha ha maḓi ashu,” ho hevhedza muṱanuni.

4

“Ndi tshini tshine wa ṱoḓa, mufumakadzi wa shango ḽo omaho?” ho vhudzisa muṱanuni.

“Zwiṱori, muṱhomphei. Vha na zwo zwine ndi nga ṱuwa nazwo kha vhathu vhanga?”

“Ri nazwo,” ho amba muṱanuni. “Fhedzi vha na zwine vha nga ri fha u itela u wana zwiṱori izwi naa?”

“Vha nga takalela mini?” ho vhudzisa mufumakadzi.

Khosi na muṱanuni vha mwemwela. “A ri koni u ya hangei kha shango ḽavho ḽo omaho. Ri nga takalela u ḓivha uri tsho itisa hani. Kha vha ḓe na tshiṅwe tshine tshi nga sumbedza uri ndi lushaka lwa hani lwa phukha na vhathu lune lwa vha hone.”

“Ndi ḓo ita ngauralo,” ho amba mufumakadzi.