“Dumela, mošemane wa ka,” a araba. “Theeletša. Ke taba ye botse. Mmila wa Long bjale o tlo fihla lefelong la mabenkele a maswa. Bjale go tlo ba le dipase le boemapase. EFELA …” a realo, “se se ra gape gore ga go sa tlo bapalelwa mmileng.”

“ENGGGG?” Pelo ya Sonny ya re kutuu. Papadi e šetše e beakantšwe! O ile a boela ka ntle a dula ditepiseng tša ka pele ga ntlo a popoduma. Lešata le legolo le ile la dira gore a lebelele godimo. Mna Peterson o be a nametše llere, a oketša leboto la gagwe la ka pele ka ditena tše dingwe.
“Ijoo!” a realo Sonny ka pefelo. “Ke a tseba gore o nyaka go thibela dikgwele tša rena gore di se tshele leboto, efela ga a swanela go belaela gabjale.”

O ile a tlelwa ke kgopolo – ge bagwera bohle ba gagwe ba ka kopana ba kgopela batswadi ba bona, gona … mogongwe … ba ka ba le papadi e tee ya khrikhete ya mafelelo. O ile a thakgoga a ya go nyaka Simon.

Mokibelo wa go latela ke ge go tletše lethabo ge leano la Sonny le Simon le šomile! E be e le papadi ya mafelelo lehono – papadi ya khrikhete ye kgolokgolo, ye kaonekaone ye E SA KAGO YA BA GONA! Bana bohle ba mmileng ba ile go bapala. GAPE go tlo ba le difoka! Batswadi ba bangwe ba diretše bana diseneke gore ba abelane ka matena. Tatago Thumi o be a eya go aba difoka mafelelong a letšatši.

Le ge ba be ba direla boithabišo, Sonny o ile a tšhoganyana. E rile ge Thumi a foša kgwele ya mathomo lešaba la reta.

Jack o ile a ya pele. PHAA! O bethile kgwele ka maatla gomme ya ya godimodimo lefaufaung.
Sonny o ile a ya pele gore a sware kgwele, efela o be a fahla ke letšatši. O ile a leantšha mahlo, a ema, a ya ka tlase ga kgwele. Bohle ba be ba reta. E rile ge Sonny a re ke swara kgwele ka diatla, ya šwahla. E tlotše gatee gomme ya kgokologela thwii ka tlase ga keiti ya Mna Peterson. Pelo ya Sonny ya wela.

“BJALE, re tlo dira eng?” gwa botšiša Thumi.

“Re ka se sa tšwela pele ka papadi!” a realo Jack.

“Re KA SE SA hwetša kgwele yela!” gwa goeletša Simon.

Sonny o ile a gogela moya ka teng. “Ke tla ya go tšea kgwele,” a realo.

“Efela Mna Peterson o tla go hlabela lešata,” a realo Thumi.

“A ka se dumele o tšea kgwele … gomme Shikisha e swanetše go ba e šetše e epile molete gomme e bolokile!” a realo Simon.