Mmila wa Long Street e be e le o mophara gape o motelele. Ka selemo, ge Sonny le bagwera ba gagwe ba boa sekolong, dieta tša bona di be di khupeditšwe ke lerole. Ka marega, dieta tša bona di tlala leraga le meetse. Efela ka maikhutšo a dikolo, ga go yo a bago le taba le lerole goba leraga la mo mmileng.

Sonny le bagwera ba gagwe ba bapala khrikhete Mmileng wa Long. Bohle ba tšwetše ntle go bogela gomme ga go yo a belaelago ge kgwele e tsena ka tšhengwaneng ya gagwe. Ga go motho ka ntle le Mna Peterson.

“Maikhutšong a re tlo ba le dipapadi tša khrikhete tše dikaonekaone,” a realo Sonny ge ba eya gae mosegare o mongwe.

“AGAA!” Simon le Jack ba realo.

“Thumi? O reng?” gwa botšiša Sonny.

“Efela, go direga eng ka YENA?” gwa botšiša Thumi. A šupa ntlo ya Mna Peterson. “Jack o thubile lefasetere le tee la gagwe.”

“Go direga eng ka WENA?” a realo Jack. “O šetse o bethetše dikgwele tše pedi ka tšhemong ya gagwe.”

Ba tsebile gore ge ba ka betha goba go fošetša kgwele ka godimo ga leboto la Mna Peterson, ba ka se sa tsoga ba e bone. Ge kgwele ya bona e pshikologetše ka tlase ga keiti e be e tšewa ke mpša ya gagwe, Shikisha. Ba ile ba lebelela ntlo ya Mna Peterson. Dikgwedi tše mmalwa tša go feta o be a se a thaba.

“Re na le kgwele ya khrikhete? Ke be ke nagana gore o di swere ka moka ga tšona,” a realo Thumi.

“Ke swere e tee,” a realo Jack ka myemyelo, “gona ga re beakanyetšeng papadi ya khrikhete ye kaonekanone yeo E SA KAGO E EBA GONA.”

Ka letšatši la mafelelo la sekolo, Sonny o be a fela pelo ya go fihla gae gore a bapale khrikhete. O be a thabile kudu, o ile a dumediša Mna Peterson ka go mo emišetša seatla, efela Mna Peterson a no mo hlokomologa.

“Dumela, Mma,” a realo a tsena ka gare. Mmagwe o be a bala kuranta. O be a thabile.