2

Igeja lali fishane.

3

Umnyango wakhe
wawumncane ehluleka
ukungena endlini.