Zingaphi iikati?

5 zintlanu iikati.

Zingaphi iikati?

6 zintandathu iikati.

Zingaphi iikati?

7 zisixhenxe iikati.

Zingaphi iikati?

8 zisibhozo iikati.

Yintoni le? Ikatana iphezulu emthini!

“Ndizakuyihlangula

“Mama, singayigcina? Enye nje kuphela?”

Zingaphi iikati?

9 zilithoba iikati.