Ekugqibeleni xa lo mfazi ebuyela elunxwemeni, umyeni wakhe, abantwana bakhe kunye nabantu bonke belali babemlindile. Babebase umlilo omkhulu owawunqanqaza utaka iintlantsi ebumnyameni.

“Ke ngoku,” bonke bamkhwaza, “sibalisele ibali. Sibalisele ibali!”

6

Umfazi wancuma. Waphakamisa unokrwece wathi, “Ewe … Nal’ibali … nali ibali. Ssshhh. Mamelani ngoku.”

Le ke yaba yindlela ibali lokuqala elabaliswa ngayo.

Emva koko lo mfazi wabeka unokrwece endlebeni wabalisa amabali amaninzi. Kwaye, ukuba eli libali lokuqala olivayo, khumbula ukuba, maninzi kakhulu amabali asezayo.