[UNompi noNono bayaxoxa. Bahlezi, balungisa izinwele. Izindaba ziphuma zilandelana. Pho yini enye, ngaphandle kwezothando!]

uNono: Awusho Nompi, banjani abantwana bakho?

uNompi: Bayaphila, Nono. Sekungamadoda!
uNono: Uphi uThemba? Namanje akakafuni ukulobola?

uNompi: Oh! Mntanomuntu. Ungayiphathi leyo. Mina noThemba ngabe sashada kudala.

uNono: Kambe njalo yini eyanihlukanisa?

uNompi: Inkinga uMaNene, umama wakhe. Uyazi nje nawe sisakhula ukuthi sasingahlukani noThemba. Ngangithi siyohlukaniswa ukufa.

uNono: Ngiye ngibone okunguZinhle, intombi kaThemba, kudishizela kungena khona.

uNompi: Ungayiphathi leyo. Kumane kuthi angizibulale.

uNono: Bayahlupha kodwa nomama abafuna ukukhethela izingane zabo. Yini ngempela ababeyibona kuZinhle?

uNompi: Ngizothi ukuthatheka nje. UZinhle kusaqala ubesebenza kahle, ehola qede akhithize, ekhithizela uMaNene.

uNono: Impela?

uNompi: Yebo, mngane wami, kunjalo. Kodwa ngiyoke ngibone ukuthi kuyogcinaphi. Nanka amehlo enhloko.

uNono: Awu, yini usho kanjalo?

uNompi: Izolo bengiyobona abantwana. Phela wabathatha uThemba. Bahlala naye kubo. Nakhu esengibizela eceleni uMaNene.

uNono: Hawu, athini-ke?

uNompi: Athi, “Mntanami, Nompi, wena usufana nengane yala ekhaya. Ayikho into engingakufihlela yona.”

uNono: Awu, kanjalo nje. Ingani zolo lokhu ubekubiza ngazo zonke izinto lezi?

uNompi: Phela kunjalo. Isemhlabeni la. Izinto zihlale ziguquguquka.

uNono: Qhubeka, dade. Abe esethini-ke?

uNompi: Angithi phela uZinhle lowo wakho ubebanika imali, ediza. Manje, izinto zijikile. Amahlebezi athi uthi mhla bashada noThemba, uyoyikhiphela phandle yonke lempahla yabo egugile. Angenise unyonyovu lwefenisha yendlu entsha ntsha.

uNono: Pho ukhathazwa yini umamezala wakho kulokho?

uNompi: Uyabuza, Nono? Awuboni yini ukuthi uma ifenisha endala iphuma ngesango, konke ngisho nomnikazi wayo kuyaphuma?

uNono: He! Hayi, wayixoxa indaba! Ngiyoke ngizwe isiphetho sayo. Nanti nelanga seliyoshona. Angihambe. Ngiyokubona kusasa, ntombi. Usala kahle mnganami.

uNompi: Uhambe kahle nawe bo!