Sahlala-ke KwaMashu. Kumnandi impela.

Kuthe ngomunye unyaka, kwavela enkulu inkinga. Kwakulokhu kutholakala abantu belimele, abanye befile. Abanye baduke bangaziwa ukuthi bashonephi.

Kwaya kwaya, saze sezwa ukuthi kukhona imoto esolakalayo. Uma silulandela kahle udaba sithole ukuthi lemoto iwuhlobo olubizwa ngokuthi i- Valiant. Imhlophe ngombala.

Kuthiwa uma uke wayibona nje leyomoto, kufanele ubaleke uqinise ngoba usufile!

Iphume nasemaphepheni lendaba yeValiant emhlophe. Hayi-ke iqhubeke, iqhubeke, ulokhu uzwa ukuthi sekwenzeke lokhu. Ubuye uzwe kuthiwa sekwenzeke okunye.

Kokunye uzwe kuthiwa izigebengu seziboshiwe.

Sithi ukukhululeka sithi sekungcono. Hawu, kuyaphinda futhi uzwe kuthiwa sekufe umuntu. Kubonakale i-Valiant emhlophe.

Ngamanye amalanga kuthiwe leValiant izenza itekisi, Iqhamuka ithi ihambela KwaMashu esiteshini. Uye ugijima. Kanti usufile.

Kwasihlalisa kabuhlungu impela lokhu. Sasihlala sixhuxhumela, sishaywa uvalo. Zaziziningi nezimoto ezingamatekisi eziyilesakhiwo ngaleyo minyaka.

White Valiant

Sezwa kuthiwa ngelinye ilanga intombazane iye yacabanga ukuthi sekusile. Kanti unyezi. Ithe nje iphumela emgwaqweni, hawu nayi imoto ihamba kancane. Yathi, “Hawu, ngiyakhona esiteshini.” Yagibela intombazana. Ayiphindanga yabuya.

Ngalendlela, sasingakhululeki uma sibona umuntu engangeni ekhaya kanti sekuhlwile.

Ngokuhamba kwesikhathi kwakhona abathi, lezigebengu ziyaziwa amagama azo. Sezwa futhi kuthiwa zife zonke engozini yemoto. Hawu kwajabula wonke umuntu KwaMashu.

Kanti phinde, azizange zife zonke izigebengu. Kufe nje sasinye.

Zabuya. Kwathiwa inkosi yazo ayifanga. Uma sibuza ukuthi ubani yena lenkosi yezigebengu, kuthiwe umuntu nje esimaziyo, uMabuse. Sithi, “Hawu, uMabuse? Lomuntu ohlonipheke kangaka?”

Kucace ukuthi namaphoyisa asekhathele. Bayaboshwa, bayaphuma labantu.

Sabuye sezwa ukuthi inkosi yezigebengu iyafika kubontombi yayo. Ifika qede ihluphe abantu abadala. Ifune ukuphatha, yenze ekuthandayo.

Kanti uyabuka nje umfana. Ubuka lomuntu ozokhathaza la ekhaya.

Ngelinye ilanga inkosi le isathi iwasha imoto, kanti usecuphile ngommese wakhe umfana. Wafika wamhlaba ngemuva emqaleni. Hawu, wafela khona lapho! Yaduma indaba yathi klele noMashu wonke.

Nomfana lowo akazange aboshwe. Kwathiwa usebenzile. Usindise umphakathi. Izigebengu zahlakazeka isingasekho inkosi yazo.