Ge e le Moremi le Letšobana bona ba be ba sena bana. Seo se ile sa dira gore Moremi a thome go balabala a jewa ke dibe tša gagwe.

“Ke šiile bana baka ke bone bobotse bja motho. Bona bjale, ga kena bana le yena. Bana baka ba godišwa ke monna yo mongwe,” o be a fela a balabala a le noši.

Moremi o be a fela a bona bana ba gagwe mola yunibesithing eupša a sa kgone go bolela le bona. Bana le bona ba be ba sa tsebe gore ke yena tate wa bona wa madi.
Go hloka bana moo ga Letšobana o ile wa dira gore khutšo e hlokege ka lapeng la Moremi. Go be go lwewa bošego le mosegare.

Letšobana o be a fela a botša Moremi gore a latele bana ba gagwe ka ge a be a lapišitšwe ke dintwa tšeo. Moremi yena a fetola ka gore Lesedi a ka se dumele gobane a sa godiša bana bao.
“Gona a re adopte ngwana ge,” Letšobana o be a tla realo a leka go tima kgabo ya mollo eupša Moremi a gana nnang ka ge a re yena o nyaka ba madi a gagwe e sego ba go topiwa.
Seo se ile sa dira gore Moremi le Letšobana ba fetše ba hlalane. Letšobana o ile a boela ga gabo. Moremi o be a dula a le noši.

Erile ka le lengwe la matšatši a gahlana le Lesedi gomme ba dumedišana. Moremi a botšiša Lesedi gore bana ba gagwe ba kae. Lesedi a mmotša gore ba gona.

“Eish! Ka tla ka lahlega, ruri. Ke gore ka tlogela bana ba ka e sa le masea. Hai! Eupša bona ba ka se fetoge. Ba tla no dula e le bana baka go ya go ile.”

“Le ge go le bjalo bona ga ba o tsebe,” Lesedi a realo.
Lesedi le Moremi ba ile ba fetša ka poledišano ya bona gomme ba laelana.

Bašemane ba ile ba dula fase ba boledišana ka taba yela Rakgadi a ba botšago yona. Ba ile ba kgotsa gore go kgonega bjang gore motho a ba godiše ka lerato le le kaa mola e se bona bana ba gagwe ba madi ebile a tseba tatago bona yo a ba tswetšego. Ba ile ba ipotša gore ke bona ba mahlatse gobane le Rakgadi a be a tseba therešo eupša a tšwela pele ka go ba rata.

“Gobaneng mma yena a sa re botše?” Yo mogolo wa bona o ile a botšiša.
“Nna ke a kwešiša, buti. Gape go boima gore a dire se,” yo mongwe wa mafahlana a fetola.

Bašemane bao ba be ba dutše ka ntle gore mmago bona a se ba kwe.

Bašemane ba ile ba kwana ka go direla tatago bona le Rakgadi moletlo wa sephiri go ba leboga ka ge ba ba godišitše ka lerato.

Erile ge mmago bona a tsena ba homola.
“Gobaneng ke re ge ke tsena la homola?”
“Re be re rera go itirela moletlo, boraro bja rena. Gape e sa le re fetša dithuto tša rena tša yunibesithi ga re tsebe go ka ra keteka mmogo.” Mošemane yo mogolo o ile a realo.

“Aowa, tšeo ke di taba tše di botse,” mmago bona o ile a fetola.

Ka pelong mosadi wa Modimo o be a balabala. A ipotša gore o swanetše go ba botša nnete ka tatago bona wa madi.
“Mma o reng o homotše nke go na le seo se go tshwenyago ka taba ye?” Mogolwane wa bona a botšiša.
“Le ga tee ngwanaka. Ga gona selo se se ntshwenyago.”

Mmago bona o be a thoma go nagana ka Moremi. A ipotšiša gore monna yoo o tla tla moletlong wa bana goba bjang. Ge a tlile o tla re ke yena mang? O tla mengwa ke mang? Ke ka moo a ilego a bona bohlokwa bja gore a ba botse gore ba tle ba kgone go mema Moremi gobane e le tate wa bona wa madi.

O ile a beta pelo mosadi. A laela barwa ba gagwe gore ba dule fase. Ge ba dutše a tshwa se borala. Bašemane ba ile ba imakatša moo ekego ke mathomo ba di kwa. Lesedi a napa a ba kgopela le gore ba meme Moremi moletlong.

Erile ge ba mmotšiša gore gobaneng ba swanetše go mema motho yo a ba tšhabetšego, Lesedi a emelela a sepela. Bašemane ba kwana gore ba tla mema monna yoo go kgotsofatša mmago bona. Ba kwane gore o tla memiwa bjalo ka motho fela. Wa bona tate ba be ba mo tseba.

Bašemane bao ba be ba tloga ba tseba Moremi gabotse. O be a fela a ba feta ka sefatanaga sa gagwe ge ba be ba lebile sekolong a sa bolele le bona.

Ka therešo lengwalo le ile la ngwalwa gomme Moremi a le hwetša. O ile a thaba kudu a ipotša gore bašemane ba ile go mo swara bjalo ka tatago bona wa madi. O be a bile a šetše a tseba gore o ile go apara efe sutu gobane monagano o mo fora ka gore o ile go fiwa sebaka sa go bolela.

Tšatši la moletlo le ile la fihla. Ditente go be go hlomilwe tše tharo. Kgomo tše pedi le tšona di be di hlabile fase ka lenaka. Bašemane ba be ba bethile thumetšhe ya disutu le tatago bona Tau. Rakgadi le yena o be a reketšwe roko ya go sepelelana le disutu tšeo. Ge e le Moremi yena o be a jele lesela a swanelwa.

Moletlo o ile wa thoma. Bašemane ba ile ba swara Rakgadi ka letsogo ba eta ba betha setepe. Erile ge Rakgadi a bona ditulo e le tše pedi fela mola pele, a retologa a re o ile go tsebiša bakgabiši gore ba tle le se sengwe. Mošemane yo mogolo a mo swara ka seatla a mo iša tafoleng moo a fihlilego a mo dudiša setulong sa bogoši.
Mafahlana a ile a latela tatago bona Tau gomme ba mmega thoko ga Rakgadi. Lešaba gammogo le Tau le kgaetšedi ya gagwe ba ile ba tlabega. Moremi yena o ile a thoma go ipotšiša gore gobaneng a memilwe moo gobane go itaetša gore moletlo woo ga se wa bana ba gagwe.

Mošemane yo mogolo o ile a topa sehlabošalentšu a re, “tšie lala!”
Lešaba la re kgwatha!
“Ke le tsebiša gore moletlo wo ga se wa rena. Ke wa tate le rakgadi. Re tlile go ba leboga ge ba re godišitše ka lerato.”
Mantšu ao a ile a tsena Moremi pelong. O ile a palelwa ke go itshwara gomme a emelela a kgopela go bolela. Mošemane yo mogolo a mo fa sehlabošalentšu.
“Gape nna ke tlile mo moletlong ke tseba e le wa bana ba ka.”
“Ge o re bana ba gago o bolela ka bomang, mokgalabje?” Mošemane yo mogolo o ile a botšiša.
Go ile gwa homolwa gwa re tsee!
“Ke bolela ka lena. Le bana ba ka boraro bja lena,” Moremi o ile a hlalosa.
“Ke nagana gore le lahlegile mokgalabje. Rena tatago rena šo mo pele,” o rile go realo mafahlana le ona a mo tlatšiša.
“Ge o re o tatago rena … o be o le kae nako ye ka moka?” Yo mongwe wa mafahlana a realo.
Erile pele Moremi a ka fetola, difatanaga tše pedi tša mabaibai tša ema seferong. Mošemane yo mogolo o ile a phakiša a tšea dituku tše pedi a bofa Tau le Rakgadi mahlong. Ba ba swara ka matsogo ba ba iša moo difatanageng. Ge ba fihla ba ba bofolla gomme ba ba hlaba ka dinotlelo.
“Tše ke dimpho tša lena go tšwa go rena ka moka. Le re topile re lahlilwe gomme la re hlatswa ra phadima. Lehono rena le bokamoso ka lebaka la lena,” mošemane yo mogolo o ile a realo ka myemyelo. “Ge e le mma yena a hloke pelaelo. Re sa tlile go mo direla dikgolo.”
“Setšhaba sa gešo … yo ke yena tate wa rena wa mmakgonthe. Ga gona yo mongwe.” Yo mongwe wa mafahlana a hlaboša.
Mantšu ao a ile a seleka Moremi le go feta gomme a šohla ka morago ga tente a sepela. Lesedi o ile a ba a kwa a mo kwela bohloko gomme a hloka seo a ka se dirago gobane bagologolo ba boletše gore moipolai ga a llelwe.

***

Re botše: Naa o nagana Moremi o swanelwa ke seo bašemane ba ba mo dirilego goba aowa? Nkabe e le wena o be o ka mo swarela?