Izinto zelilizwe zindixikixile
Umphefumlo wam uxhelekile.
Iingxaki zalomhlaba ziwonakalisile umoya wam.
Intliziyo yam ilijaja ligazi
Akusekho konwaba kulomhlaba

Yini na ukuba ubom bube nzima kanje?
Iingcinga zindipheka zindophula
Intliziyo yam iyasindwa
Ingxaki zobom ziyandixhentsisa.
Ingxaki zobom zindixheshile

Ndisuke ndankenenkene okosana lushiywe ngunina.
Ingathi ndingakhala ndikhale ndingayeki.
Ndinesingqala
Asilozwe lankenenkene eli
Ndisuke ndaxakwa ndididekile
Ndilala ndihleka ndivuke ngenyembezi.

Akukh’ ukuphumla kulomhlaba
Mphefumlo wam xola
Mphefumlo wam thuthuzeleka
mphefumlo wam zixolise yamkela
Xola!
Thuthuzeleka!
Kusezodlula.

Inene ubom ngamajingiqhiwu